Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple valida el Decret llei de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

2 de diciembre de 2014

No s'ha aprovat la tramitació del decret com a projecte de llei.

Al darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, el Parlament ha validat el Decret llei de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que havia estat aprovat pel Consell de Govern el passat dia 21 de novembre, a proposta de la Conselleria d’Administracions Públiques

La defensa del contingut de la iniciativa legislativa l’ha realitzada Juan Manuel Lafuente, conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.      

En torn a favor del decret ha intervingut el portaveu del Grup Parlamentari Popular Antoni Camps, mentre que Nel Martí (MÉS) i Pilar Costa (Socialista) han manifestat la intenció d’abstenir-s'hi. 

Finalment, el decret llei ha estat validat per 32 vots a favor (Popular) i 22 abstencions (MÉS, Socialista i diputats no adscrits). S'ha sol·licitat la tramitació del decret com a projecte de llei, que ha resultat rebutjada per 32 vots en contra (Popular) i 22 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits).

Contingut del decret llei

Segons el decret llei, l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 el 31 de desembre de 2013, i els mesos transcorreguts des de llavors, “han evidenciat la necessitat de disposar d’una norma que ofereixi seguretat jurídica i garanties del manteniment de l’autonomia local en els termes que preveu l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears”, perquè l’esmentada llei originava “diferents interpretacions per part de les administracions locals quant a les matèries competencials sobre les quals podien prestar serveis públics als ciutadans”.

Les entitats locals de les Illes Balears seguiran exercint tant les competències atribuïdes per les lleis de la Comunitat Autònoma com les quals ja tenien delegades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, segons l'establert en la Llei reguladora de les bases del règim local. 

Continuaran essent exercides pels municipis mentre la Comunitat Autònoma no les assumeixi d'acord a l'establert en les lleis de finançament autonòmic, les competències pròpies en matèria de participació en la gestió de l'atenció primària de la salut i inspecció sanitària; en matèria de prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social; així com en matèria d'educació, com la participació en la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria o la cooperació en l'obtenció de solars per a la construcció de nous centres docents, entre altres.

Per altra part, el decret estableix que les entitats locals poden exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació només quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal i no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública.

D'aquesta manera, perquè l'entitat local pugui exercir aquestes competències haurà d'obtenir dos informes relatius a la “inexistència de duplicitats o d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració” i un “informe sobre la sostenibilitat financera  de les noves competències”, que haurà de ser emès per l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Sobre aquest tema, cal destacar que no serà necessària la sol·licitud dels informes esmentats en cas que les competències siguin exercides per l'entitat local amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013.

Finalment, el decret llei regula l'adaptació dels diferents instruments de cooperació pels quals es financen competències diferents de les pròpies i a les delegades i que hauran de comptar amb una clàusula de garantia de compliment de les obligacions financeres o de compromisos de pagament.

Més informació ...
Documents