Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es pren en consideració la Proposició de llei de transparència, bona administració i del bon govern

9 de diciembre de 2014

La iniciativa legislativa exercida pel Grup Socialista, que continuarà la tramitació parlamentària, proposa establir tota una sèrie de mesures i línies d'actuació entre les institucions públiques i la ciutadania, basades en el "govern obert".

El Ple del Parlament ha pres en consideració per assentiment la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la transparència, bona administració i del bon govern. Per tant, la iniciativa continuarà la tramitació parlamentària en ponència i en comissió per, finalment, sotmetre's a debat i votació en sessió plenària.

Per substanciar el debat de la iniciativa, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Lourdes Aguiló, qui ha fet la presentació i ha exercit la defensa del contingut de la proposició de llei.

El conseller d'Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, Juan Manuel Lafuente, ha obert un torn incidental.

Pel Grup Parlamentari MÉS ha intervingut Nel Martí, qui ha donat suport a la iniciativa; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, ho ha fet Miquel Àngel Jerez, qui també s'ha manifestat a favor de la presa en consideració amb la "possibilitat d'introduir una esmena a la totalitat amb text alternatiu" durant la tramitació parlamentària.

Contingut general de la proposició de llei

L'objecte de la iniciativa legislativa del Grup Socialista és "establir les mesures i les línies d’actuació que permetin al Govern, a l’Administració de la comunitat autònoma, als ens del sector públic instrumental de les Illes Balears i a la resta d’institucions que estan dins el seu àmbit d’aplicació, actuar de conformitat amb els principis i valors de la bona administració i del bon govern, en el context de millora contínua de la qualitat de les organitzacions i dels serveis públics que es presten a la ciutadania i de la qualitat democràtica pel que fa als efectes de les intervencions públiques i l’acció de Govern"; i també regular "la implantació d’una nova forma de relació entre les institucions públiques i la ciutadania, basada en la transparència i orientada a establir el denominat “govern obert”.

Per assolir aquest doble objectiu, que es proposa aplicar al Govern de les Illes Balears, a l'Administració de la comunitat autònoma i als ens del sector públic instrumental, als consells insulars, als municipis, al Parlament de les Illes Balears, a la Sindicatura de Comptes, al Consell Consultiu, al Consell Econòmic i Social, a l'Agència Tributària, la UIB, entre d'altres organismes, i a les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, que prestin serveis públics, la proposició de llei s'estructura en un títol preliminar i quatre títols, més, cent sis articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Més informació ...