Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2015

17 de diciembre de 2014

Ascendeixen a 4.035,6 milions d'euros. De les 593 esmenes debatudes i defensades pels grups parlamentaris i pels diputats no adscrits de l'oposició, 6 han estat aprovades (la majoria transaccionades pel Grup Popular). El debat, celebrat aquest dimarts i dimecres, s'ha desenvolupat al llarg de més de vint-i-quatre hores.

Avui vespre, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, que ascendeix a 4.035,6 milions d'euros.

La sessió plenària, desenvolupada durant aquest dimarts i dimecres, s'ha dividit en denou debats que s'han substanciat al llarg de més de vint-i-quatre hores.

Esmenes aprovades

Els grups parlamentaris i els diputats no adscrits de l'oposició han defensat 593 esmenes: 370 del Grup Socialista, 157 del Grup MÉS, 45 del diputat Antoni Pastor i 21 de la diputada Margalida Font. Totes les esmenes han estat rebutjades, a excepció de 6 que han estat aprovades, i que han estat majoritàriament  transaccionades pel Grup Popular: 3 del Grup Socialista i 3 del Grup MÉS. Són les següents:

Al text de l'articulat(2 esmenes, 1 transaccionada pel Grup Popular):

- Del Grup Socialista, que modifica el Títol III Capítol I Article 12 Apartat 1 paràgraf a)2n (RGE 10.704/2014): 

  • El complement de destinació corresponent al grau personal consolidat o al nivell del lloc de treball que ocupi el personal funcionari, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats.

- Del Grup MÉS, transaccionada pel Grup Popular, que afegeix un segon paràgraf al Títol VII, article 42 (RGE 11.154/2014):

  • La informació que es trameti al Parlament de les Illes Balears és pública i accessible a la ciutadania, amb les excepcions necessàries per salvaguardar l’honor i la intimitat personal i familiar de les persones físiques, d’acord amb la  Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

A la Conselleria de Família i Serveis Socials(1 esmena transaccionada pel Grup Popular):

- Del Grup MÉS relativa a ampliació d’ajuts per a entitats que treballen amb col·lectius de dones joves embarassades, amb l'aportació de 36.0000 euros. (30.000 euros es disminuiran del fons de contingència i 6.000 euros de la partida de protocol de la secretaria general, d'acord amb la transacció) (RGE 11.219/2014).

A la Conselleria d'Economia i Competitivitat (3 esmenes transaccionades pel Grup Popular):

- Del Grup MÉS, al programa “Foment de la responsabilitat social”, s’aporten 150.000 euros pel “foment de l’economia social”, dels 500.000 euros que en un principi sol·licitava el grup esmenant (RGE 11.283/14).

- Del Grup Socialista, al programa “Foment de la responsabilitat social”, s’aporten 150.000 euros, per “omplir de contingut el Pla estratègia per a les cooperatives i treball social”, dels 500.000 euros que en un principi sol·licitava el grup esmenant (RGE 10.787/2014).

- Del Grup Socialista, a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, s’aporten 150.000 euros, pel “suport a les estratègies d’internacionalització d’empreses”, dels 500.000 euros que en un principi sol·licitava el grup esmenant (RGE 10.817/2014).

 Votació final

Després de les votacions de les esmenes, totes rebutjades amb els vots en contra del Grup Popular, a excepció de les 6 esmentades, finalment s’ha procedit a la votació de totes i cadascuna de les seccions, de les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions, els consorcis, l'IB-Salut, i l’Agència Tributària, que també han estat totes aprovades.