Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei de mecenatge cultural supera l'esmena de totalitat

10 de febrero de 2015

L’objectiu d’aquesta normativa és promoure els sectors cultural, científic i tecnològic, amb la incentivació d’accions provinents del sector privat i afavorint la col·laboració público-privada.

Durant la sessió plenària celebrada aquest matí, el Projecte de llei pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries ha superat l'esmena de totalitat de devolució que presentada i, per tant, continuarà la seva tramitació en ponència i en comissió; i tornarà al ple per al debat i la votació final.

L'esmena objecte de debat, que ha sol·licitat la devolució del projecte, fou registrada pel Grup Parlamentari Socialista i ha estat defensada pel parlamentari Lluís Maicas. Als torns a favor de l'esmena ha intervingut Miquel Àngel Mas (MÉS), mentre que en contra ho ha fet la diputada Ana Maria Aguiló (Popular).

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, Núria Rieraha obert un torn incidental per defensar la iniciativa legislativa exercida des de l'executiu autonòmic.

Exhaurit el debat, l'esmena socialista ha estat sotmesa a votació essent rebutjada per 29 vots en contra (Popular), 18 vots a favor (Socialista i Margalida Font) i 5 abstencions (MÉS).

Contingut del projecte de llei

El Consell de Govern aprovà el Projecte de llei el passat 19 de desembre del 2014 i en l'acord indicat, també sol·licità al Parlament que la iniciativa fos tramitada pel procediment d'urgència.

El text que avui ha superat el debat a l'esmena a la totalitat de devolució, està compost per tres títols i consta de quinze articles i quatre disposicions finals.

L’objectiu d’aquesta normativa és promoure els sectors cultural, científic i tecnològic, amb la incentivació d’accions provinents del sector privat i afavorint la col·laboració público-privada. A més, es pretén incentivar el micromecenatge, entès com aquelles accions en les quals se sol·licita un elevat nombre d’aportacions econòmiques per cobrir el cost bàsic d’una activitat cultural, científica o de desenvolupament tecnològic, a través d’internet o altres mitjans.
 
Amb l’objectiu de reforçar un pilar fonamental de la identitat de la nostra Comunitat Autònoma, aquest Projecte de Llei estableix mesures d’estímul fiscal per instaurar un nou marc que afavoreixi una acció conjunta pública i privada. Es regulen 3 modalitats de mecenatge: les donacions, les cessions d’ús i els convenis de col·laboració empresarial.
 
Dins el text aprovat avui es concreten els incentius fiscals aplicables i en quins casos i actuacions es podran aplicar. També es determinen els requisits que seran necessaris per tenir dret a les deduccions i el procediment a seguir per justificar l’acció. En conseqüència, la Disposició Addicional Segona del Projecte de Llei preveu la modificació del text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat aprovat pel Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.
 
 Les deduccions establertes al Projecte són:

 .- IRPF: deducció de la quota autonòmica de l’impost d’un 15% sobre el valor de les donacions, cessions d’ús, contractes de comodat o quantitats satisfetes per determinats convenis de col·laboració, amb un límit de 600€ per exercici. Segons dades proporcionades per l'Agència Tributària de l'Estat (AEAT), s'estima que se’n podrien beneficiar 275 persones.
 
.- Impost sobre el patrimoni de les persones físiques: s'estableix una bonificació autonòmica del 90% en la part proporcional de la quota que deriva de la titularitat de béns de consum cultural.
 
.- Impost sobre successions i donacions: En aquest impost s'estableixen tres reduccions en la base imposable, que a la pràctica suposa deixar sense tributació o amb tributació minorada el tipus d'operacions que es volen fomentar.

  1. S'eleva la reducció en la transmissió d'empresa que augmenta de l'actual 95% fixat per a tot tipus d'empresa al 99% per a les empreses que desenvolupin primordialment una activitat cultural, científica o de desenvolupament tecnològic.
  2. Es regula una reducció del 50% en la base imposable de l'impost del valor dels béns de l'herència que es destinin a la creació d'una empresa cultural amb un límit de base de 400.000 € que suposa, una disminució de quota d'uns 88.000 € per contribuent.
  3. Es crea una reducció del 70% en les donacions de diners en efectiu realitzades de pares a fills per a la creació d'una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic amb un màxim de 300.000 €, la qual cosa amb els tipus actuals suposa un benefici fiscal d’uns 14.700€ per subjecte.

.- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Regula dos tipus reduïts:

  1. Vinculat a la transmissió de béns mobles inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears en el qual el tipus general del 4% es redueix a l'1%.
  2. Vinculat al tipus de gravamen vinculat a les còpies d'escriptures o d’actes notarials que documentin la transmissió d'aquests béns i estiguin sotmeses a l'impost sobre actes jurídics documentats, en el qual el tipus de gravamen es redueix un 50% i passa de l’1,2% al 0,6%.

 

Més informació ...