Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la tramitació d'un text alternatiu a la Proposició de llei de transparència, bona administració i del bon govern

10 de febrero de 2015

A la iniciativa legislativa impulsada pel Grup Socialista, s'ha aprovat una esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada pel Grup Popular.

Al darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada aquest matí, s'ha aprovat per 27 vots a favor (Popular) i 24 vots en contra (MÉS, Socialista i Margalida Font), una esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Popular, a la Proposició de llei de transparència, bona administració i del bon govern impulsada pel Grup Parlamentari Socialista.

L'esmena aprovada, que ha plantejat una redacció diferent de la iniciativa originària socialista, ha estat defensada pel parlamentari Miquel Àngel Jerez (Popular). Als torns en contra d'aquest contingut alternatiu han intervingut la diputada Lourdes Aguiló (Socialista) i el diputat Nel Martí (MÉS).

Contingut general

L'esmena del text alternatiu es concreta en un títol preliminar i quatre títols més, desenvolupats en cinquanta-nou articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals; i té per objecte "establir les condicions perquè el Govern, l'Administració de la comunitat autònoma i els ens del sector públic instrumental que en depenen, actuïn de conformitat amb els principis i valors de la bona administració i del bon govern i la transparència de l'activitat pública, així com establir les obligacions que han de complir els responsables públics i les conseqüències que en comportarà l'incompliment".

El títol preliminar estableix, en tres articles, l'objecte, l'àmbit subjectiu d'aplicació i els principis generals que informen la Llei. L'àmbit d'actuació es restringeix als membres del Govern i als alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma, en respectar la capacitat d'autoregulació de la resta d'administracions públiques, i n'estableix la subjecció tant als principis de bon govern com al règim d'incompatibilitats.