Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament demana una major gestió i més bonificacions de taxes aeroportuàries

17 de febrero de 2015

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per 37 vots a favor (Popular,  MÉS i Antoni Pastor) i 17 abstencions (Socialista i Margalida Font), una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a sol·licitar al Govern de l'Estat que repercuteixi el descens de costos de funcionament de la gestió de coordinació i facilitació de franges horàries (que fins ara realitzava AENA) amb una bonificació de taxes aeroportuàries i de navegació en els aeroports de la nostra comunitat autònoma. També s'ha aprovat un segon punt relatiu a instar el Govern de l'Estat a possibilitar una major cogestió de les franges horàries dels aeroports de la nostra comunitat autònoma. Les esmenes formulades pel Grup Parlamentari Socialista no han estat acceptades.

En concret, la iniciativa popular, que ha estat defensada pel diputat Carlos Luis Veramendi, ha proposat arribar a l’acord dels dos punts següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de l'Estat que procedeixi a la valoració del cost que fins ara provocava la gestió de coordinació i facilitació de franges horàries que ha vingut realitzant AENA a fi de repercutir aquest descens de costos de funcionament amb una bonificació de taxes aeroportuàries i de navegació en els aeroports de la nostra comunitat autònoma equivalent a la descàrrega de les tasques que fins ara tenia encomanades íntegrament AENA per aquest concepte.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a fer les modificacions legals i  administratives pertinents per tal que les administracions autonòmica, insulars i locals, i les entitats econòmiques i socials de la nostra comunitat autònoma participin juntament amb el coordinador i facilitador de franges horàries, a més dels aeroports respectius, en la gestió de les seves pròpies franges horàries, per a una major participació d'institucions pròpies i descentralització en la gestió dels aeroports de la nostra comunitat autònoma.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat cinc esmnes als dos punts de la iniciativa, que han estat exposades pel diputat Damià Borràs, i que no han estat acceptades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut David Abril, qui ha manifestat el suport del seu grup a la iniciativa del Grup Popular.

 

 

Més informació ...