Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es pren en consideració la Proposició de llei de drets i garanties de la persona en el procés de morir

24 de febrero de 2015

La iniciativa, presa en consideració per assentiment de tots els grups parlamentaris i diputats no adscrits, continuarà la tramitació parlamentària.

El Ple del Parlament ha pres en consideració, per assentiment de tots els parlamentaris, la iniciativa legislativa relativa a drets i garanties de la persona en el procés de morir. Per tant, la iniciativa continuarà la tramitació parlamentària.

Durant el torn d'intervenció dels portaveus dels grups parlamentaris i diputats no adscrits, han exercit la defensa del contingut de la proposició de llei el diputat Vicenç Thomàs (Socialista), el diputat Vicent Serra (Popular), la diputada Fina Santiago (MÉS) i la diputada no adscrita, Margalida Font.

Contingut general de la proposició de llei

Els tres pilars sobre els quals es basa la proposició de llei  són la protecció de la dignitat de la persona en el procés que condueix cap a la seva mort, assegurar l'autonomia dels pacients i respectar-ne la voluntat incloent aquella que hagi estat manifestada en el document de testament vital i  establir les garanties que les institucions sanitàries han de proporcionar durant el procés.

Els principis bàsics de la mesura inclouen drets pels pacients en fase terminal com els de rebre informació o de rebutjar-la, el del consentiment informat si és la seva voluntat, que les institucions i professionals assumeixin els valors i les creences del malalt, i saber qui se'n pot erigir en representant legal en cas d'incapacitat de la persona en el procés de la seva mort.

Finalment, la normativa també recull les garanties que han de proporcionar les institucions sanitàries, com la creació de comitès d'ètica assistencial, facilitar l'accés per a poder fer les declaracions de voluntats anticipades, o habilitar habitacions individuals als pacients en situació terminal.

La proposició està estructurada amb una exposició de motius, cinc títols, amb 34 articles, dues  disposicions addicionals, una disposició transitòria única, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals. 

 

Més informació ...