Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració la Proposició de llei de creació de la Comissió General de Consells Insulars

22 de septiembre de 2015

La iniciativa legislativa, en forma de proposició de llei, que continuarà els tràmits parlamentaris perquè ha estat aprovada per assentiment de tots els grups parlamentaris, ha estat exercida pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

El Ple del Parlament ha pres en consideració per assentiment una proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca relativa a crear al si del Parlament la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

La defensa de la iniciativa legislativa l’ha exercida el diputat Nel Martí.

En torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Miquel A. Jerez (PP), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS), Olga Ballester i Sílvia Tur (Mixt) i Xico Tarrés (Socialista).

Exhaurit el debat, s'ha acordat per assentiment de tots els grups parlamentaris que la proposició de llei continuï la seva tramitació parlamentària amb l’obertura d’un termini per a la presentació d’esmenes que podran ser a la totalitat de text alternatiu i/o parcials.

Contingut de la iniciativa legislativa

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears a l'article 53 estableix que “es crea en el si del Parlament la Comissió General de Consells Insulars, de composició paritària Parlament-consells insulars. Dita comissió elaborarà el seu propi reglament que ha de ser aprovat per les dues terceres parts dels seus membres, i que en regularà la composició, l’organització i les funcions”.

Atès que l'esmentada comissió paritària no està prevista a l'actual Reglament del Parlament de les Illes Balears, la iniciativa proposa que s’acordi la seva constitució per disposició legal.

La present proposició de llei vol ser “un pas previ i necessari”, per tant, per acordar al si d’una comissió participada paritàriament pel Parlament i pels consells insulars, el reglament, la composició i les funcions de l’estatutària Comissió General de Consells Insulars en el si del Parlament.

La Comissió General de Consells Insulars que tendria per finalitat aprovar per dues terceres parts dels seus membres, el seu reglament, composició i funcions, d’acord amb el que es preveu a l’art. 53 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estaria integrada per 24 vocals, 12 nomenats pels grups parlamentaris d’acord amb les proporcions acordades per la Mesa i la Junta de Portaveus a la present legislatura, i 3 per cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars. Aquesta composició quedaria sense efectes una vegada aprovat el seu reglament.

Més informació ...