Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de l'Estat a evitar discriminar Balears als Pressuposts Generals de 2016

29 de septiembre de 2015

També s'ha aprovat una esmena d'addició per instar els parlamentaris i senadors de Balears a votar a favor d'esmenes relatives a inversions estatutàries.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat, per 38 vots a favor (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta de les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt) i 17 en contra (Popular),  una proposició no de llei,  presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa als Pressuposts Generals de l'Estat per a 2016, a la qual s'ha incorporat una esmena d'addició.

En concret, la iniciativa socialista, que ha estat defensada pel diputat Andreu Alcover, ha proposat arribar a l’acord del següent text:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a evitar la discriminació que suposa per a les Illes Balears l'aprovació del Projecte de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2016 i a incloure-hi, via esmenes, la quantia necessària per tal de situar la nostra comunitat a la mitjana de l'Estat en inversió.

 Esmenes

S'han formulat per part del Grup Parlamentari Popular cinc esmenes, que han estat defensades pel diputat Antoni Camps i que no han estat acceptades pel grup proposant.

Per la seva part, els parlamentaris Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca) i Patrícia Font (MÉS per Menorca), han defensat conjuntament una esmena d'addició d'un nou punt a la iniciativa, que ha estat acceptada i aprovada durant la votació final:

El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i les diputades elegits a Balears al Congrés dels Diputats, així com els senadors i les senadores que representen  Balears, a votar a favor d'aquelles esmenes presentades als PGE de 2016 tendents a donar compliment a l'acord unànime pres a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, relatiu a les inversions estatutàries.

Fixació de posicions

En torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes, han intervingut els parlamentaris Josep Melià  (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS) i Xavier Pericay (Mixt). Ambdós portaveus han expressat el suport a la iniciativa.