Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració la modificació de la Llei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

13 d'octubre de 2015

La iniciativa legislativa, en forma de proposició de llei, que continuarà els tràmits parlamentaris perquè ha estat aprovada per majoria dels grups parlamentaris, ha estat exercida conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears.

El Ple del Parlament ha pres en consideració per 32 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Sílvia Tur -Mixt-),  22 vots en contra (Popular, Xavier Pericay i Olga Ballester -Mixt-) i 3 abstencions (El Pi Proposta per les Illes Balears), una proposició de llei per modificar la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La iniciativa legislativa ha estat presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, i ha estat defensada a l’hemicicle pels parlamentaris: Pilar Costa (Socialista), David Abril (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Carlos Saura (Podem Illes Balears).

En torn en contra de la proposició de llei han intervingut: Santiago Tadeo (Popular), Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt).

Exhaurit el debat, s'ha acordat per majoria de vots, que la proposició de llei continuï la seva tramitació parlamentària amb l’obertura d’un termini per a la presentació d’esmenes que podran ser a la totalitat de text alternatiu i/o parcials.

Contingut de la iniciativa legislativa

D’acord amb l’exposició de motius, aquesta proposició de llei s'ha presentat al Parlament de les Illes Balears amb la “finalitat d’introduir dins la llei vigent una sèrie de modificacions puntuals que es consideren imprescindibles per garantir l’adequat funcionament i gestió de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears". Tot això, mentre s’elabora i tramita una modificació més profunda "que comporti una revisió exhaustiva del text actual que l’adapti definitivament al model de radiotelevisió que es pretén ateses les circumstàncies del context sociocultural i les demandes actuals de la ciutadania".

La modificació que es presenta “pretén adaptar la producció de continguts als nous formats d’Internet, recuperar la internalització dels informatius i reforçar els principis de la contractació pública en el funcionament de l’ens”.

En relació amb la direcció de l’ens, es dissenya establint una majoria qualificada de tres cinquenes parts.

Quant al règim jurídic dels membres de Consell de Direcció, se subjecten les dietes als límits establerts anualment a la llei de pressuposts.

També s'especifica el contingut de la memòria anual i s’estableix l'obligació que es publiqui, a la vegada que s’incrementen les obligacions d’oferir a la ciutadania informació sobre els pressupostos i els comptes de l’ens a la seva pàgina web.