Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a simplificar la burocràcia de les ajudes del sistema educatiu

20 d'octubre de 2015

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per MallorcaMÉS per Menorca.

El contingut de la iniciativa aprovada insta "el Govern de les Illes Balears a unificar tots els programes i línies d'ajuts adreçats a les famílies, agrupats en una única convocatòria en funció de la tipologia de les línies d'ajuts". També insta el Govern "a descentralitzar la gestió dels ajuts en base a les necessitats i l'autonomia de centre, la simplificació burocràtica de les sol·licituds" i a incrementar "progressivament la dotació dels conjunt dels programes en un mínim d'un 10% anual pels propers quatre exercicis". També, la iniciativa aprovada encomana a la Comissió d'Educació del Parlament el seguiment del present acord. A la iniciativa s'han incorporat una esmena formulada per la diputada Sílvia Tur (Grup Mixt).

 Debat

Al debat substanciat han defensat la iniciativa presentada els parlamentaris: Isabel Busquets (MÉS per Mallorca) i Josep Castells (MÉS per Menorca) els quals han sotmés al debat i a l'aprovació els quatre punts següents:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a unificar tots els programes i línies d’ajuts dirigits a les famílies, de manera que s’agrupin en una única convocatòria en funció de la tipologia de les línies d’ajut. Aquestes convocatòries s’han de publicar com a molt tard el mes d’abril i s’han de resoldre el mes de juny de cada any, per als ajuts corresponents al curs escolar següent. La primera convocatòria unificada ha de ser la corresponent al curs 2016-17.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a descentralitzar la gestió dels ajuts en base a les necessitats i l'autonomia de centre, la simplificació burocràtica de les sol·licituds, dels requisits i de la documentació a presentar i la gestió econòmica directa des dels centres educatius amb el control del Consell Escolar de centre.

3. Instar el Govern de les Illes Balears a incrementar progressivament la dotació del conjunt dels programes, incrementant-ne la dotació en un 10% anual per als propers quatre exercicis.

4. Encomanar a la Comissió d’Educació del Parlament el seguiment del present acord, instant-la a convocar periòdicament el representant que escaigui de la Conselleria d’Educació per tal de conèixer l’evolució de les actuacions.

Esmena del Grup Mixt

El Grup Parlamentari Mixt, amb la intervenció de les diputades Olga Ballester i Sílvia Tur, ha presentat i defensat tres esmenes, una de modificació i dues d'addició:

Modificar el punt 2, pel següent text (C's):

2. lnstar el Govern de les Illes Balears a descentralitzar la gestió dels ajuts en base les necessitats i l'autonomia del centre, la simplificació burocràtica de les sol·licituds, dels requisits i de la documentació a presentar i que la gestió econòmica sigui directa des dels centres educatius amb el control del Consell Escolar  salvaguardant en aquest procés de control la identitat dels  beneficiaris dels ajuts socials. (No acceptada pel Grup proposant)

Afegir el punt 5.

5. Instar el Govern de les Illes Balears a prioritzar i a engegar el programa de reutilització de llibres de text desenvolupat en  l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 24 d'abril de2009 per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació d'un fons de llibres de text material didàctic per a l'alumnat d'educació secundària obligatòria dels centres educatius sostinguts  amb fons públics de les Illes Balears. (No acceptada pel Grup proposant)

Afegir "mínim d'un" davant de 10% en el punt 3 (Gent x Formentera).

3. Instar el Govern de les Illes Balears a incrementar progressivament la dotació del conjunt dels programes, incrementant-ne la dotació en un mínim d'un 10% anual per als propers quatre exercicis. (Acceptada pel Grup proposant)

 Fixació de posicions de la resta dels Grups

Tot seguit, en torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Miquel Vidal (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (el Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS) i Enrique Casanova (Socialista).