Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a garantir un habitatge digne a la dona víctima de violència masclista

27 d'octubre de 2015

La iniciativa ha estat aprovada per unanimitat

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat instar "el Govern balear a garantir un habitatge digne a qualsevol dona violentada per violència masclista, derivades dels serveis socials, de l'IBD o amb mesures de protecció". També ha aprovat, entre altres punts, "instar l'Ajuntament de Palma, els consells insulars i el govern de les Illes Balears a garantir el manteniment de tots els serveis d'atenció a dones, amb el compromís de col·laboració d'altres ajuntaments". La iniciativa, que ha estat aprovada per unanimitat, ha estat conseqüència del debat i acord d'una proposició no de llei registrada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Debat

La iniciativa ha estat exposada i defensada per la diputada Montserrat Seijas, qui  ha sotmès al debat i a l'aprovació de la cambra el contingut de tres punts. Aleshores, s'ha arribat a un acord per a l'aprovació de la proposició per part de tots els grups parlamentaris, després de les modificacions in voce que ha formulat el grup proposant (apareixen en negreta):

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir un habitatge digne a qualsevol dona violentada per violència masclista, derivades dels serveis socials, de l'IBD o amb mesures de protecció.

1 a. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar i millorar l'aplicació del conveni signat entre l'Institut Balear de la Vivenda i l'Institut Balear de la Dona per tal que es puguin garantir els habitatges anuals necessaris destinats a lloguer per a dones sense recursos que hagin patit violència de gènere i als seus fills i filles.

1 b. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a considerar les dones violentades per violència masclista i als seus fills i filles, sense recursos econòmics, com un col·lectiu preferent en qualsevol procès administratiu relacionat amb ajudes públiques habitacionals amb tots els subministres necessaris

2. A garantir que s'aplica la Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, a totes les formes de violència contra la dona d'acord amb l'exigit per Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la dona en la seva recomanació general número 19 i amb el Conveni del Consell d'Europa sobre la Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'lstanbul) ratificat per Espanya.

3. I finalment, en cas que entri en vigor el previst en la Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local respecte de l'assumpció de competències per les Comunitats Autònomes relatives als serveis socials amb data 31 de desembre de 2015, s'insta a l'Ajuntament de Palma, consells insulars i al govern de les Illes Balears a garantir el manteniment de tots els serveis d'atenció a dones, així com el compromís de col·laboració amb altres ajuntaments.

Fixació de posicions

Entorn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris següents: Sandra Fernández (Popular), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Patrícia Font (MÉS per Menorca), Conxa Obrador (Socialista), Maria Antònia Sureda (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS) i Olga Ballester (Grup Mixt). Tots els grups s'han manifestat a favor de la iniciativa.

Més informació ...