Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova instar el Govern a complir els acords relatius a la carrera professional

27 d'octubre de 2015

El Grup Popular ha rebutjat una esmena de modificació de tota la iniciativa presentada conjuntament per quatre grups parlamentaris.

Al darrer punt de l’ordre del dia del Ple, el Parlament ha rebutjat una proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular relativa al compliment dels acords relatius a la carrera professional del personal al servei de l’Administració de la CAIB. La iniciativa ha estat rebutjada per 32 vots en contra (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Sílvia Tur -GP Mixt-), 22 vots a favor (Popular, Xavier Pericay i Olga Ballester -GP Mixt-) i 3 abstencions (El Pi Proposta per les Illes Balears).

Iniciativa

La iniciativa del Grup Popular, defensada per la diputada Antònia Perelló, proposava al Parlament l’aprovació dels següents dos punts:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als acords de 24 d'abril de 2015 i de 8 de maig de 2015 relatius a la carrera professional del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a destinar els crèdits reservats per al pagament de la carrera professional a aquesta finalitat.

Esmena

A la iniciativa s’ha formulat una esmena de modificació a la totalitat presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, que ha estat defensada pels parlamentaris: Andreu Alcover (Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca) i Josep Castells (MÉS per Menorca). L'esmena no ha estat acceptada pel grup proposant.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els sindicats a seguir negociant per tal de possibilitar un acord sobre la carrera professional, així com la recuperació progressiva de drets perduts a conseqüència de les mesures de retallades adoptades pels diferents governs del Partit Popular com són la recuperació de la paga extra del 2012, el complement econòmic per IT, estabilitat de plantilles, millores en la flexibilitat de l’horari, entre d'altres.

Tot seguit els parlamentaris Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt), com a portaveus que no han presentat esmenes, han fixat la posició del seu grup.

Més informació ...