Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament pren en consideració modificar la Llei de Normalització Lingüística

3 de noviembre de 2015

El plenari ha pres en consideració que la iniciativa legislativa iniciï la tramitació parlamentària. Es defensen modificacions per recuperar la versió aprovada l'any 1986.

El Parlament ha pres en consideració per 35 vots a favor (El Pi Proposta per les Illes Balears, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Sílvia Tur- i Socialista) i 21 vots en contra (Popular, Mixt -Xavier Pericay i Olga Ballester-), iniciar la tramitació d’una proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, que pretén modificar la Llei de Normalització Lingüística per recuperar la versió aprovada l’any 1986; “pacte que es va establir entre tots els partits amb representació parlamentària”.

Atès el resultat de la votació, la proposició de llei continuarà la seva tramitació parlamentària amb l’obertura d’un termini per a la presentació d’esmenes que podran ser a la totalitat de text alternatiu i/o parcials.

La Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va introduir a la seva Disposició Final Primera una important modificació de la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

Aquesta iniciativa legislativa, que vol retornar a la situació anterior a aquesta modificació, ha estat exposada i defensada pel diputat Josep Melià qui ha enumerat els canvis següents:

Article 1.2.a) es modifica i queda amb la següent redacció:

2. Són, per tant, objectius de la llei:

a) Fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua catalana en l’àmbit oficial i administratiu.

Article 6.1 es modifica i queda amb la següent redacció:

El català, com a llengua pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ho és també del Govern autònom, del Parlament i dels consells insulars i, en general, de l'administració pública, de l'administració local i de les corporacions i institucions públiques dependents de la comunitat autònoma.

Article 8. Es modifica i queda amb la següent redacció:

1. Els ciutadans tenen dret d'usar la llengua catalana, oralment o per escrit, en les seves relacions amb l'administració pública a l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.

2. Les còpies o certificacions expedides per les entitat públiques de la comunitat autònoma s'han d'expedir en català, llevat del cas que l'interessat o la persona o l'entitat que les requereixen en sol·licitin la versió castellana.

3. A les Illes Balears les actuacions administratives són vàlides i produeixen plens efectes qualsevol que sigui la llengua oficial emprada.

 Article 9. S’introdueix un nou precepte amb la redacció següent:

1. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, l'ús normal de la llengua catalana, oralment o per escrit, en les activitats administratives dels òrgans de la seva competència.

2. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de promoure la normalització de la llengua catalana, oralment o per escrit, als registres públics no dependents de la comunitat autònoma.

3. Els consells insulars i les corporacions locals han de regular l'ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la seva competència d'acord amb els principis i les normes d'aquesta llei.

Article 14. Es modifica i queda amb la següent redacció:

1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana.

2. Correspon al Govern de la comunitat autònoma, d'acord amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en general i topònims de la comunitat autònoma. Els noms de les vies urbanes han d'ésser determinats pels ajuntaments corresponents, també amb l'assessorament esmentat, donant preferència a la toponímia popular tradicional i als elements culturals autòctons.

3. Aquestes denominacions són les legals a tots els efectes i la retolació ha de concordar amb elles. El Govern de la comunitat autònoma ha de reglamentar la normalització de la retolació pública, respectant, en tots els casos, les normes internacionals que l'Estat hagi subscrit.

Article 16.1. Es modifica i queda amb la següent redacció:

A fi de fer efectius els drets reconeguts a l'articulat de la present llei, els poders públics han de promoure les corresponents mesures de cara a la progressiva capacitació del personal de l'administració pública i de les empreses de caràcter públic a les Illes Balears, en l'ús de la llengua catalana.

Article 34. Es modifica i queda amb la següent redacció:

1. El Govern de la comunitat autònoma assegurarà l'ús de la llengua catalana en totes les funcions i activitats de caire administratiu que realitzin les institucions i els organismes que en depenen.

2. Igualment, han de procedir els consells insulars i les corporacions locals, d'acord amb les disposicions de la present llei.

3. Les bases de convocatòria per a la provisió de places en l'administració de la comunitat autònoma i en les corporacions locals inclouran una referència expressa al coneixement de la llengua catalana.

Intervencions al debat

Al torn d’intervencions a favor de la proposició de llei, han intervingut els portaveus: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Sílvia Tur (Mixt) i Elena Baquero (Socialista).

Al torn en contra de la iniciativa legislativa ho han fet: Juan Manuel Lafuente (Popular) i Xavier Pericay (Mixt).