Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La setmana que ve el Ple votarà les tres esmenes de totalitat de devolució al Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB 2016

12 de noviembre de 2015

Dimarts dia 17, el Ple del Parlament debatrà les tres esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2016, que han estat presentades pels grups parlamentaris Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt –Ciutadans. Així ho fixà ahir, la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, oïda la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus.

Si les esmenes de totalitat de devolució no prosperen, en aquest mateix plenari quedaran fixades les quanties globals dels estats dels pressuposts generals i el projecte de llei serà novament tramès a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per a la redacció d’un informe i dictamen, per al seu debat final en Ple.

El termini per a la presentació d'esmenes parcials a l’esmentat projecte de llei s’ha ampliat fins a dia 26 de novembre.

Abans de debatre les esmenes a la totalitat, el Ple del Parlament exercirà el control del Govern a través de les habituals preguntes que formulen els grups parlamentaris i, a més, designarà els membres que en representació del Parlament han de formar part del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.