Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la modificació de la Llei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

24 de noviembre de 2015

La iniciativa legislativa, en forma de proposició de llei, havia estat exercida conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears. Durant la tramitació en comissió i en Ple, s'han incorporat diferent esmenes.

Aquest matí el Ple del Parlament ha aprovat per majoria de vots el dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals relatiu a la Proposició de llei de modificació de la llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, amb l'acord d'incorporació d'esmenes i transaccions.

Esmenes

Els grups parlamentaris El Pi Proposta per les Illes Balears i Popular han mantingut les esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió, no han estat incorporades al dictamen de la proposició de llei.

Per a la defensa de tres esmenes (una de les quals ha estat retirada), ha intervingut Jaume Font, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Mentre que, per a la defensa de les vuit esmenes mantingudes pel Grup Parlamentari Popular ha intervengut Santiago Tadeo.

En torn en contra de les esmenes abans defensades han intervingut: Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt) i Pilar Costa (Socialista).

Del debat substanciat s'ha arribat a l'acord d'incorporar al text de la llei tres esmenes del Grup Parlamentari Popular, les RGE 7952/15, RGE 7953/15 i RGE 7954/15.

Les esmenes 7451/15 del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears) i 7951/15 del Grup Parlamentari Popular, han estat transaccionades i aprovades amb el text següent:

Art. 2.5 En tot cas, la funció de servei públic comporta que els serveis informatius siguin elaborats per professionals de la informació que puguin actuar sota el principi rector de la independència professional. El Consell de Direcció, així com també el Consell Assessor i el Consell Audiovisual, han de vetllar pel compliment d'aquest principi i han d'estructurar l'organització de l'Ens, amb personal propi si així s'acorda quan es defineixi el model, per complir amb la funció de servei públic i la independència dels serveis informatius, separant clarament la informació de l'opinió.

Contingut bàsic de la llei

D’acord amb l’exposició de motius, aquesta proposició de llei s'ha presentat al Parlament de les Illes Balears amb la “finalitat d’introduir dins la llei vigent una sèrie de modificacions puntuals que es consideren imprescindibles per garantir l’adequat funcionament i gestió de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears". Tot això, mentre s’elabora i tramita una modificació més profunda "que comporti una revisió exhaustiva del text actual que l’adapti definitivament al model de radiotelevisió que es pretén ateses les circumstàncies del context sociocultural i les demandes actuals de la ciutadania".

La modificació que es presenta “pretén adaptar la producció de continguts als nous formats d’Internet, recuperar la internalització dels informatius i reforçar els principis de la contractació pública en el funcionament de l’ens”.

En relació amb la direcció de l’ens, es dissenya establint una majoria qualificada de tres cinquenes parts.

Quant al règim jurídic dels membres de Consell de Direcció, se subjecten les dietes als límits establerts anualment a la llei de pressuposts.

També s'especifica el contingut de la memòria anual i s’estableix l'obligació que es publiqui, a la vegada que s’incrementen les obligacions d’oferir a la ciutadania informació sobre els pressupostos i els comptes de l’ens a la seva pàgina web.

Més informació ...