Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada una moció del Grup Popular contra els desnonaments

24 de noviembre de 2015

La iniciativa s'ha aprovat per assentiment gràcies a l'acord arribat entre tots els grups parlamentaris.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment una moció del Grup Parlamentari Popular  contra els desnonaments.

L'aprovació de la iniciativa ha estat possible gràcies a l'acord arribat entre tots els grups parlamentaris a l'acceptar-se algunes esmenes transaccionades del Grup Podem Illes Balears i Socialista.

La redacció final de l'acord és la següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a mantenir la paralització de desnonaments a l'IBAVI. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a coordinar una estratègia en polítiques d'habitatge comuna entre totes les administracions públiques. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar treballant conjuntament amb la mesa d'habitatge i els focus que es considerin adhients per acopnseguir una llei d'habitatge consensuada amb tots els sectors implicats i els diferents partits polítics (Esmena de substitució transaccionada Socialista).

4. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions públiques a donar suport a les entitats que treballen amb col·lectius afectats pels desnonaments o per la manca d'habitatge.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a cercar una solució per tal que els petits i mitjans empresaris puguin se subejectes d'aplicació del procediment simplificat per a la reestructuració i cancel·lació de deutes. (Esmena d'addició transaccionada Podem Illes Balears).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure en el menor temps possible una Llei Balear d'Habitatge tenint en compte les propostes de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i altres entitats. (Esmena d'addició transaccionada Podem Illes Balears).

Intervencions

Al debat substanciat han intervingut per a la defensa de sengles esmenes Aitor Morrás (Podem Illes Balears) i Conxa Obrador (Socialista) i, com a portaveus que no han presentat esmenes, i per fixar la posició del seu grup: Margalida Capellà (MÉS per Mallorca),  Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt). 

Més informació ...