Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de la Comissió General de Consells Insulars

24 de noviembre de 2015

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment la Llei de la Comissió General de Consells Insulars a iniciativa del Grup Parlamentari MÉS per Menorca a través d'una Proposició de llei, a la qual s'ha aplicat el procediment directe i en lectura única, la qual ha estat defensada per Nel Martí.

La llei que consta d'un article únic i una disposició final, crea al si del Parlament de les Illes Balears la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

La finalitat d'aquesta Comissió és aprovar per dues terceres parts dels seus membres, el seu reglament, composició i funcions, d'acord amb el que es preveu a l'article 53 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Estarà integrada per 24 vocals, 12 diputats o diputades anomenats pels grups parlamentaris d'acord amb les proporcions acordades per Mesa i Junta de Portaveus en la present legislatura, i 3 consellers o conselleres per cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars.

La composició quedarà sense efectes una vegada aprova en el marc del seu Reglament la composició de la Comissió General de Consells Insulars per les dues terceres parts dels seus membres.

Al debat substanciat han intervingut els parlamentaris: Miquel A. Jerez (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt) i Xico Tarrès (Socialista).

Més informació ...