Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a potenciar les Illes Balears Film Comission

1 de diciembre de 2015

També ha acordat instar que, en els pressuposts per al 2016, es doti un fons econòmic suficient per potenciar les diferents films comissions i film office existents a les Illes Balears.

El Parlament ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris una iniciativa del Grup Parlamentari Popular relativa als incentius al sector audiovisual de les Illes Balears, amb la incorporació de dues esmenes.

El text final de la proposició no de llei aprovada, la qual ha estat defensada per Antonio Gómez, insta el Govern de les Illes Balears a potenciar les Illes Balears Film Comission, centralitzant-hi tota la informació i tota la tramitació de permisos per facilitar-ne els rodatges, en col·laboració amb els diferents Consells Insulars, Ajuntaments, associacions professionals i entitats públiques i privades. També ha acordat instar que, en els pressuposts per al 2016, es doti un fons econòmic suficient per potenciar les diferents films comissions i film office existents a les Illes Balears i incentivar filmacions que permetin atreure empreses a realitzar els seus rodatges a Balears. Així mateix el Parlament ha aprovat instar el Govern a destinar un percentatge lògic i suficient, del pressupost d'IB3 per potenciar la producció pròpia de les Illes Balears i, finalment, a desenvolupar reglamentàriament la Llei Audiovisual.

Esmenes incorporades

Els parlamentaris Bel Busquets (MÉS per Menorca), Josep Castells (MÉS per Mallorca), Pilar Costa (Socialista), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt) han presentat i defensat conjuntament dues esmenes, les quals han estat admeses pel Grup Popular i incorporades a la votació de la iniciativa finalment aprovada.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, ha intervingut Jaume Font, qui també ha donat suport a la PNL i a les esmenes que s'hi han formulat.