Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple elegeix els membres del Consell Consultiu que li corresponen al Parlament

9 de diciembre de 2015

S'ha presentat una única candidatura formada per: Joan Oliver Araujo, Octavi Josep Pons Castejón, Felio José Bauzá Martorell i Catalina Pons-Estel Tugores.

Al quart punt de l'ordre del dia de la sessió plenària s'ha procedit a l'elecció dels quatre membres del Consell Consultiu de les Illes Balears que li correspon elegir al Parlament.

Cada quatre anys, el Parlament, mitjançant el vot favorable de tres cinquenes parts dels diputats, ha d'elegir dues cinquenes parts dels membres del Consell Consultiu; el Govern n'ha d'elegir les altres tres cinquenes parts. És a dir, dels deu membres que formen el Consell Consultiu, quatre són elegits pel Parlament i sis són designats pel Govern.

Candidatura única

Els grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Popular han presenat una única candidatura integrada per les persones següents: Joan Oliver Araujo, Octavi Josep Pons Castejón, Felio José Bauzá Martorell i Catalina Pons-Estel Tugores.

La candidatura única presentada ha obtingut 54 vots favorables i 2 vots en blanc. El procediment de la votació ha estat secret.

Així, doncs, després d'aquesta votació, el nom dels i les membres dels Consell Consultiu de les Illes Balears que han resultat elegits o elegides es comunicarà a la Presidència de les Illes Balears als efectes del seu nomenament, d'acord amb allò previst a l'article 6 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Més informació ...