Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de recuperació parcial de la paga extraordinària de desembre de 2012, per al personal de l'Administració Pública de la CAIB

9 de diciembre de 2015

Al darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària, el Parlament ha aprovat, per assentiment de tots els grups parlamentaris, el Projecte de llei de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012, que va aprovar el Consell de govern en la sessió del dia 13 de novembre de 2015. Abans, el mateix Ple, ha aprovat la seva tramitació directa i en lectura única.

Contingut de la iniciativa i del debat.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, Catalina Cladera, ha exposat l'esperit i el contingut d'aquest projecte de llei, que conté un article únic, amb la finalitat de "reconèixer el dret a aquesta recuperació parcial de la paga esmentada, de manera que els col·lectius afectats per la supressió la puguin recuperar en l'exercici de 2015".

El Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, preveia que tot el personal al servei de les administracions públiques, de l’àmbit estatal, autonòmic i local, per al qual es va suprimir la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012, podia recuperar, en l’exercici de 2015, una altra part d’aquesta paga, concretament la part equivalent a quaranta-vuit dies, o el 26,23 % de la mateixa, segons els casos.
 
L’aplicació efectiva d’aquesta provisió en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals que integren el sector públic autonòmic requeria, com en el cas de l’Estat, i a diferència de l’àmbit local, l’aprovació d’una norma amb rang de llei.

Durant el debat substanciat a la cambra autonòmica han intervingut els parlamentaris següents: Juan M. Lafuente (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt) i Pilar Costa (Socialista).

També hem de fer notar que la llei finalment s'ha aprovat amb la incorporació d' una esmena de modificació del punt núm. 9 de l'article únic, amb el text següent: 

9. Les quanties que resultin del que disposen els apartats anteriors d’aquest article, a càrrec del’Administració de la Comunitat Autònoma o de qualsevol ens integrant del sector públic autonòmic, inclosa la Universitat de les Illes Balears, s’han d’abonar o, si escau, transferir a les conselleries, als organismes o a les entitats que, d’acord amb els apartats anteriors d’aquest article, les hagin d’abonar.