Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció per lluitar contra la pobresa energètica

15 de diciembre de 2015

La plenària del Parlament ha aprovat avui matí amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris, menys Podem Illes Balears que s'ha abstingut, una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a promoure un pacte contra la pobresa energètica.

La iniciativa popular, que ha estat defensada pel diputat Antoni Camps, ha incorporat una esmena del Grup Parlamentari Mixt (Gent per Formentera) i dues de les 7 esmenes que han defensat els grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

D'aquesta manera s'ha acordat que el Parlament insti el Govern de les Illes Balears "a promoure, de manera urgent, un Pacte contra la pobresa energètica mitjançant la constitució i convocatòria urgent de la MESA contra la Pobresa Energètica, amb l'objectiu de conèixer quina és la situació real de pobresa energètica a les Illes Balears, impulsar el treball conjunt de les administracions amb les empreses i les entitats socials per tal d'arribar a definir propostes i solucions que acabin amb la precarietat energètica de les famílies balears" (esmena del Grup Socialista). 

També ha aprovat instar el Govern "a promoure el conveni signat entre FELIB i Endesa entre els ajuntaments que encara no ho hagin signat i promoure convenis similars amb altres companyies elèctriques" i "a canalitzar les ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica mitjançant els ajuntaments". Pel que fa al Govern Central, s'ha acordat instar "a fer una avaluació de l'aplicació i efectivitat de l'anomenat Bono Social" (iniciativa originària).

També s'instarà el Govern balear a "impulsar, amb caràcter d'urgència, un marc de cobertura social o moratòria, sobre un servei mínim de subministrament d'energia (electricitat i gas) per tal d'evitar que cap llar de les Illes Balears en situació de vulnerabilitat econòmica pugui quedar privat d'un mínim de cobertura de subsistència durant els mesos d'hivern" (esmena del Grup Socialista).

A la proposició no de llei també s'ha acceptat la incorporació de l'esmena de la diputada del Grup Mixt, Sílvia Tur, la qual, transaccionada, ha afegit tres nous punts a la iniciativa popular: instar el Govern de les Illes Balears "a crear un fons autonòmic per al rescat energètic de la ciutadania dotat amb un import suficient en el primer trimestre de l'any 2016"; "a què les futures ofertes públiques de la pròpia administració per a la contractació de serveis d'aprovisionament energètic, incloguin paràmetres de puntuació que valorin l'aportació mínima d'un 1% anual del volum de facturació de les empreses adjudicatàries al fons autonòmic per al rescat energètic" i, finalment, "a crear i dotar una mesura per a la rehabilitació energètica d'habitatge tot prioritzant les famílies en situació de vulnerabilitat en el termini més breu possible". 

Durant el debat han intervingut, per defensar sengles esmenes: Sílvia Tur (Mixt), Conxa Obrador (Socialista), Aitor Morrás (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca) i Nel Martí (MÉS per Menorca). I en torn de fixació de posicions dels grups que no havien presentat esmenes: Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt).