Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada una iniciativa socialista relativa al dret universal a rebre atenció sanitària

15 de diciembre de 2015

El Parlament ha aprovat per 34 vots a favor (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Sílvia Tur -Mixt-), 1 vot en contra (Olga Ballester -Mixt-) i 18 abstencions (Popular), una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa al dret universal a rebre atenció sanitària.

D'aquesta manera, el Ple del Parlament ha aprovat una iniciativa, defensada pel diputat Vicenç Thomàs, "per instar el Govern de les Illes Balears, per tal de garantir a les persones immigrants en situació irregular i sense recursos que resideixen a la comunitat autònoma el mateix dret a la cobertura sanitària que l’establert per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes espanyoles, que estableixi unes instruccions que els reconeguin el dret a l’assistència sanitària, als centres del Servei de Salut de les Illes Balears". La PNL també ha proposat un segon punt per instar "el Govern d’Espanya a recuperar per llei la universalització del dret a l’assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de la Seguretat Social i ampliant l’àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut amb fons públics que ha estat profundament modificat pel Reial Decret Llei 16/2012".

Esmenes

El Grup Parlamentari Popular ha presentat dues esmenes, les quals han estat defensades pel diputat Vicenç Serra, però no han estat admeses pel grup proposant socialista.

Al torn de fixació de posicions, durant el debat substanciat, han intervingut: Montserrat Seijas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt). 

Més informació ...