Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per a l'any 2016

22 de diciembre de 2015

Ascendeixen a 4.240,90 milions d’euros. Al debat plenari, que s’ha substanciat durant més de 20 hores, s’han incorporat 2 esmenes al Projecte de llei, a més de les que ja foren aprovades en ponència i en comissió.

Avui vespre, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, que ascendeix a 4.240,90 milions d’euros, el que suposa un augment d’un 5,09% respecte a l’aprovat l’any passat.

La sessió plenària, s'ha dividit en tretze apartats que s'han substanciat al llarg de dos dies (dilluns i dimarts) i més de vint hores de debat.

En aquesta plenària, de les 623 esmenes parcials inicialment presentades, s’han debatut i votat 520 esmenes. Aquestes esmenes són aquelles que,havent estat defensades en ponència i en comissió, no havien estat ni retirades ni aprovades, i els grups proposants les han volgut mantenir per al debat plenari:

- 431 del Grup Popular.

- 66 de El Pi Proposta per les Illes Balears.

- 23 del Grup Mixt (Ciutadans).

Totes elles no han estat aprovades al llarg de les votacions del debat de la plenària, a excepció de dues esmenes al text de l’Articulat del Grup Parlamenari El Pi Proposta per les Illes Balears, que han estat transaccionades pel Grup Socialista:

- Al Títol III Capítol II Article 31 Apartat 7 paràgraf 1: [...] excepte els complements lligats a l’exercici de càrrecs de director i de cap d’estudis. [...] RGE 8966/2015.

- Al Títol III Capítol I Article 24 Apartat 2, s’afegeix: El que estableix el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens perjudici dels acords d’àmbit autonòmic que, en aquesta matèria, s’hagin subscrit i ratificat pels òrgans competents del Govern de les Illes Balears l’any 2015 i també dels que, si escau, es puguin subscriure i ratificar l’any 2016, d’acord amb l’evolució del pla econòmic i financer vigent i les disponibilitat pressupostària de l’exercici, els efectes econòmics dels quals no poden tenir efectes retroactius. RGE 8970/2015.

Votació final

Després de les votacions de les esmenes, totes rebutjades amb els vots majoritaris de la cambra, a excepció de les dues ja esmentades, finalment s’ha procedit a la votació de totes i cadascuna de les seccions, així com als pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, IB-Salut i Agència Tributària, que també han estat totes aprovades per majoria.

Adopció d’acord sobre la celebració de sessions extraordinàries.

El plenari també ha adoptat l’acord sobre la celebració de sessions extraordinàries per tal de procedir a l’estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de dues proposicions de llei: la de modificació de la llei 3/1986 de Normalització Lingüística (RGE 4821/2015) i la de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (RGE 10.274/15), presentat per 33 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

Elecció d’un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears

Finalment, al tercer i darrer punt de l’ordre del dia, s’ha procedit a l’elecció de Maria Virtudes Marí i Ferrer, a proposta del Grup Parlamentari Popular, com a membre del Consell de Direcció de Radiotelevisió de les Illes Balears, per renúncia al càrrec de Margarita Alemany.