Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de llei per regular el lloguer de vacances

2 de marzo de 2016

El grup proposant ha acceptat una esmena del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat  dos dels tres punts d'una moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria  de lloguer de vacances. A conseqüència del debat substanciat, la iniciativa, que ha estat exposada i defensada pel diputat Alvaro Gijón, ha incorporat una esmena al punt dos. La moció ha quedat redactada i aprovada  amb la redacció següent:   

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que en un termini màxim de sis mesos trameti al Parlament de les Illes Balears per al seu estudi, debat i aprovació, si n'era el cas, un projecte de llei que reguli les diferents modalitats d'estada turística que es produeixen a les Illes Balears.

 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar  el projecte de llei que reguli les diferents modalitats d'estada turística que es produeixen a les Illes Balears escoltant tots els sectors afectats, així com els consells insulars i ajuntaments.

Votació

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació de la moció per punts, amb el resultat següent:

Punt 1. Aprovat per 57 vots a favor. 

Punt 2. Aprovat amb l’esmena incorporada del GP MÉS per Mallorca per 57 vots a favor.

Punt 3. Rebutjat per 32 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears), 22 a favor (Popular Mixt (Ciutadans) i 3 abstencions ( El Pi-proposta per les Illes Balears).       

 Intervencions

Per part del grup parlamentari que ha presentat l’esmena, per defensar-la i fixar-ne la posició, ha intervingut Antoni Reus (MÉS per Mallorca).

Per fixar la posició dels grups que no havien presentat esmenes, han intervingut els parlamentaris Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Josep Melià (El Pi), Josep Castells (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt) i Damià Borràs (Socialista).