Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta els governs de les Illes Balears i de l'Estat a l'aprovació d'un nou REB

2 de marzo de 2016

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca relativa a nou REB per a les Illes Balears.

A conseqüència del debat substanciat, la iniciativa, que ha estat exposada i defensada per la diputada Joana Aina Campomar, s’ha aprovat amb un text consensuat en el qual s’han incorporat esmenes presentades pels grups parlamentaris Mixt (Gent per Formentera) i Popular, algunes d'elles transaccionades.

Així doncs, la proposició ha quedat finalment redactada i aprovada per unanimitat de vots amb la redacció següent:   

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat, una vegada exhaurit el termini estatutari de set anys, a l’aprovació d’un nou règim especial per a les Illes Balears (REB).

2. El Parlament de les Illes Balears reclama que, en matèria de transports, aquest nou REB inclogui:

2.1 Que es consideri un servei essencial el transport regular de viatgers per carretera a les Illes.

2.2 Que s’estableixi una tarifa plana per al transport aeri de residents entre les Illes de 30 € que fomenti la cohesió territorial i actuï de factor de compensació de la realitat insular, així com una tarifa plana de 50€ per a connexions a Madrid i Barcelona des de les tres illes.

El Govern de les Illes Balears demanarà a l’Estat la declaració d’obligació de servei públic per a aquelles rutes que es vegin sotmeses al règim de tarifa plana a què fa referència el punt anterior.

2.3 El Parlament insta el Govern d’Espanya a finançar íntegrament el descompte del 50% i el 89% en el cas de Formentera, del preu final del bitllet en les rutes de transport marítim entre illes, als ciutadans i a les ciutadanes amb residència a les Illes Balears.

2.4 Que s’inclogui el transport de residus entre Formentera i Eivissa, així com també el transport de residus que, en un futur, es puguin produir entre la resta d’illes,  puntualment i per causes d’emergència, sempre d’acord amb el que estableixin els corresponents plans insulars directors de residus. (transaccionat)

2.5 Que s’estableixin compensacions justes pels sobrecostos derivats de la insularitat en el transport de mercaderies i subministraments entre les diferents illes i la península, mitjançant la fórmula d’un IVA reduït i altres mesures que es considerin efectives. (transaccionat)

 2.6 L’aplicació del descompte de resident al preu del bitllet per als vehicles dels residents que viatgen en transport marítim (en el mateix percentatge que s’aplica al resident).

2.7 La declaració de servei públic del transport de viatgers entre illes i amb la península quan les companyies que operen no garanteixin una connectivitat, amb freqüències, horaris i preus, adequada a les necessitats dels residents.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una ponència específica per tractar totes les qüestions relacionades amb un nou règim especial. (transaccionat)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat a garantir, mitjançant un nou REB, que les inversions públiques de l’Estat a Balears estiguin, com a mínim, a la mitjana estatal.

Intervencions

Per part dels grups parlamentaris que han presentat les esmenes, per defensar-les i fixar-ne la posició, han intervingut Nel Martí (MÉS per Menorca), Silvia Tur (Mixt -Gent per Formentera-), Antoni Camps (Popular) i Andreu Alcover (Socialista).

Per fixar la posició dels grups que no havien presentat esmenes, han intervingut els parlamentaris Carlos Saura (Podem Illes Balears), Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt -Ciudadanos-Partido de la Ciutadanía).