Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova suspendre la creació d'una facultat de medicina a les Illes Balears

22 de marzo de 2016

Ha rebutjat una moció del Grup Podem Illes Balears que proposava suspendre la creació de la facultat de medicina i destinar els diners a altres "necessitats urgents de la societat balear".

 El Ple del Parlament ha rebutjat per 44 vots en contra (Popular, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi Proposta per les Illes Balears) i 12 vots a favor (Podem Illes Balears i Mixt), una moció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears que proposava instar el Govern de les Illes Balears a suspendre l'engegada d'una facultat de medicina a les Illes Balears i a destinar els fons per al financament de la facultat de medicina "a projectes que serveixen a les necessitats urgents de la societat balear".

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que atengui les recomanacions de l'Organitzacio Mèdica Col·legial d'Espanya (OMC), la Federació d'Associacions Científiques Mèdiques Espanyoles (FACME), la Condeferació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), la Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina (CNDFM), el Consell Nacional d'Especialitats en Ciències de la Salut (CNECS), el Consell Estatal d'Estudiants de Medicina (CEEM) i la gran majoria de la societat balear, i suspengui l'engegada d'una facultat de medicina a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a destinar els fons que pretén desviar d'altres finalitats per al financament de la facultat de medicina així com els estalvis del Govern en altres epígrafs del pressupost 2016, a projectes que serveixen a les necessitats urgents de la societat balear, entre d'altres, els seguents:

a) Disminució de les llistes d'espera de la sanitat balear amb la contractació de més personal sociosanitari, particularment de personal sociosanitari que s’hagi vist obligat a emigrar a l'estranger.

b) Eliminació del dèficit i altres mancances actuals en el finançament de la UIB.

c) Engegada d'un sistema eficac de beques d'estudi que permeti els estudiants balears, amb les acreditacions necessàries, a cursar estudis superiors de qualsevol disciplina acadèmica (no nomes medicina) a universitats de fora de les nostres illes.

d) Increment dels fons destinats a R+D+i.

e) Eliminació de la pobresa farmacològica.

 Proposta de modificació no acceptada

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears, autor de la iniciativa, ha proposat modificar els termes de la seva iniciativa en el sentit d'incorporar dos nous punts i modificar-ne un:

 2. d) Creació de nous llits sociosanitaris.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no financar la facultat de medicina amb cap de les partides pressupostades d’Educació i Sanitat per a l’any 2016. Malgrat l'aprovació dels pressuposts 2016, el Parlament de les Illes Balears considera infrafinançades les partides dedicades a la sanitat i l’educació i insta que els estalvis en aquestes partides es destinin a les prioritats del punt 2 d’aquesta moció.

i La modificació del punt 2. a)

2. a) Disminució de les llistes d'espera de la sanitat balear amb la contractació de més personal sanitari, particularment de personal sanitari que s’hagi vist obligat a emigrar a l'estranger.

La proposta de modificació de la iniciativa originària no ha estat acceptada.

Esmenes

Els grups parlamentaris han registrat quatre esmenes a la moció, de les quals el Grup Podem ha acceptat les del Grup Parlamentari Mixt (Gent x Formentera) per a la seva incorporació a la votació final. Les esmenes han estat defensades per la diputada Sílvia Tur, qui ha proposat l'addició de dos nous punts amb la redacció següent:

 3- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, a incloure els consells insulars en la Junta de Coordinació Universitària de les Illes, com a organ de consulta, assessorament i coordinació entre els diferents òrgans i institucions amb competències universitàries.

 4- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a destinar els recursos econòmics necessaris per oferir els estudis universitaris de medicina, a la qualitat de l'ensenyament obligatori incidint en:

a) Reducció de les ratios en els centres escolars.

b) Increment de les plantilles de professors i especialistes d'atenció a la diversitat en els centres de primària i secundària

c) Contractació de major nombre d'inspectors i inspectores d'educació a les illes d'Eivissa i Formentera.

d) Implantació de servei de fisioteràpia escolar a Formentera.
e) Increment de la dotació pressupostària per despesa corrent als centres.
f) Formació del professorat per atenció a la diversitat.
g) Inversions en reformes estructurals, modernització i eficiència energètica dels centres.

Per la seva part, els grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han defensat conjuntament una esmena de susbtitució dels punts 1 i 2, amb les intervencions dels diputats Vicenç Thomàs, David Abril i Patrícia Font, però no ha estat acceptada pel grup proposant.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar, tot respectant l’autonomia universitària, per implantar el grau de medicina a la Universitat de les Illes Balears.

Finalment, Misericòrdia Sugrañes, del Grup Parlamentari Popular, ha proposat la modificació dels punts 1 i 2 de la moció pel següent text:

1. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una Comissió no Permanent per a l'estudi, anàlisi i seguiment de la posada en marxa de la facultat de medicina a les Illes Balears amb la participació de representants de tots els grups parlamentaris, amb l'objectiu de dotar d'una major transparència tot el proces i que tots els grups parlamentaris puguin compartir informació sobre la seva necessitat, el seu finançament i les partides pressupostàries afectades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar un pla de viabilitat economica de la facultat de medicina aprovat per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts per tal de garantir la sostenibilitat d'aquests estudis a mitjan i llarg termini.

La portaveu del Grup Podem Illes Balears ha acceptat les esmenes del Grup Popular per a la seva incorporació a la votació final de la moció, però amb la condició que aquestes fossin d'addició i no de modificació. El Grup Popular, finalment, les ha retirades.

 Intervencions

En torn de fixació de posicions per part dels grups parlamentaris que no han presentat esmenes han intervingut els diputats Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Grup Mixt -Ciudadanos Partido de la Ciudadanía).

 

 

 

 

 

 

 

Més informació ...