Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear perquè aprovi el II Pla d'Igualtat de dones i homes de Serveis Generals de la CAIB

22 de marzo de 2016

 

El Parlament instarà el Govern de les Illes Balears perquè aprovi i implementi el II Pla d'Igualtat de dones i homes de Serveis Generals de la CAIB, 2016-2020. Així ho ha aprovat avui matí el Ple del Parlament, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, després del debat d'una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular que ha estat defensada per la diputada Maria Núria Riera.

L'acord ha estat fruit d'un ampli consens perquè s'han acceptat totes les esmenes que s'havien formulat a la iniciativa, que, finalment, ha quedat aprovada amb la redacció següent:

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè s'aprovi i s'implementi el II Pla d’Igualtat de dones i homes de Serveis Generals de la CAIB, 2016-2020, el més aviat possible, per avançar en les actuacions posades en marxa a l'anterior legislatura, avaluant-se anualment l'esmentat pla i impulsant-ne, si escau, noves mesures, avaluant en cada moment oportú la consecució dels objectius plantejats en l'esmentat pla, i replantejar estratègies si així ho requereix l'evidència empírica.

 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar els plans d'igualtat corresponents al personal educatiu, sanitari i del sector instrumental de la CAIB.

 

Intervencions

Al torn per a la defensa de les esmenes registrades han intervingut Silvia Cano (Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears) i Margalida Capellà (MÉS per Mallorca). I en torn de fixació de posicions ho han fet Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt -Ciutadans Partido de la Ciudadanía-).

 

Més informació ...