Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei d'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible

22 de marzo de 2016

 

El Ple ha aprovat avui horabaixa, al darrer punt de l'ordre del dia, la Llei de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Baleas i de mesures d'impuls del turisme sostenible que té per objecte "crear i regular els elements essencials de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i també el fons per afavorir el turisme sostenible i la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible". 

Debat de les esmenes mantingudes

En primer lloc s'ha procedit al debat de les esmenes i dels vots particulars mantinguts al projecte de llei. Per a la defensa de les 11 esmenes mantingudes pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha intervingut Josep Melià; per a les 4 esmenes mantingudes pel Grup Mixt (Gent x Formentera) ho ha fet Sílvia Tur; per a les 10 esmenes mantingudes pel Grup Mixt (Ciudadanos-Partido de la ciudadanía) ho ha fet Xavier Pericay; per a les 15 esmenes mantingudes pel Grup Popular ho ha fet Álvaro Gijón; per a les 5 esmenes i un vot particular mantigut pel Grup MÉS per Menorca ho ha fet Josep Castells; per a les 6 esmenes mantigudes pel Grup Podem Illes Balears ho ha fet Alberto Jarabo; i per a les 4 esmenes mantingudes i vot particular pel Grup MÉS per Mallorca ho ha fet Antoni Reus.

 Al torn a favor de la iniciativa legislativa, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut el diputat Andreu Alcover.

El Ple ha rebutjat totes les esmenes que els grups parlamentaris mantenien vives al text del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, a excepció de dues transaccionades. La primera, del Grup Mixt (Gent x Formentera) (RGE 1640/16), que ha possibilitat incorporar a l'article 20.1 relatiu als integrants de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible els "representants dels agents socials i econòmics, i de les entitats que es determinin, particularment les de caràcter medioambiental"; la segona, del Grup MÉS per Menorca (RGE 1707/16) que substitueix en la seva totalitat l'apartat 2 bis de l'article 20: "La Comissió ha d'elaborar un pla anual d'impuls al turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial. Aquests criteris es fixaran per decret i prendran com a referència les proporcions corresponents a cada consell insular previstes en la legislació reguladora del sistema de fianançament dels consells insulars. Això no obstant, pot haver-hi desviacions anuals sobre el rresultat de l'aplicació dels criteris, sempre que no siguin superiors al 40% En tot cas, aquestes desviacions s'han de compendar en els exercicis següents". A més s'ha aprovat per assentiment una esmena tècnica a la disposició adicional primera bis per dotar-la d'un títol.

 

 

Més informació ...