Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció relativa a la política educativa del Govern

5 d'abril de 2016

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris i amb l'abstenció del Grup Podem Illes Balears, una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política del Govern de les Illes Balears en relació amb l'educació concertada. La iniciativa originària, que ha estat defensada pel diputat Miquel Vidal, ha estat modificada amb les esmenes i transaccions formulades pels grups Socialista i MÉS per Mallorca. Així doncs, la moció aprovada pel Ple de la cambra ha quedat redactada de la manera següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar pel manteniment del model de dues xarxes de centres educatius sostinguts amb fons publics, els centres publics i els centres concertats, d'oferta complementària a la pública, per tal de garantir a tots els ciutadans el dret constitucional a la llibertat d'ensenyament (esmena incorporada del Grup Socialista).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir els concerts educatius des d'infantil fins a batxillerat així com els cicles de formació professional, respectant el dret constitucional, i sempre que compleixin els requisits per la normativa que regulin els centres educatius (punt transaccionat).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer efectiu el dret constitucional a la llibertat d'ensenyament posant els mitjans necessaris per tal que els pares i les mares puguin exercir la seva llibertat d'elecció de centre (punt transaccionat).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una planificació adequada per tal de tenir una oferta escolar de centres sostinguts amb fons publics, siguin centres públics o centres concertats, oferta complementària a la pública en resposta a les necessitats d'escolarització, per tal de garantir a la ciutadania el dret constitucional a l'educació (esmena incorporada del Grup MÉS per Mallorca).

 Debat de les esmenes i fixació de posicions

Els grups parlamentaris han presentat 4 esmenes de modificació de la iniciativa (3 del Grup Parlamentari Socialista i 1 del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca), que han estat defensades per Enrique Casanova i Bel Busquets, respectivament.

 En torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervingut Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt -Ciudadanos Partido de la Ciudadanía).