Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de renda social garantida de les Illes Balears

5 d'abril de 2016

 

La llei possibilita una prestació periòdica dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa.

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei de la renda social garantida de les Illes Balears, quan ha votat majoritàriament a favor del dictamen elaborat per la Comissió d'Assumptes i Drets Humans. La iniciativa legislativa, que ha estat exercida pel Govern de les Illes Balears i impulsada des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, ha estat presentada i defensada al plenari per la consellera Fina Santiago.

Esmenes mantingudes i debat

Per al debat en plenari els grups parlamentaris han mantingut vives fins a trenta-sis esmenes que havent estat defensades en comissió, no han estat incorporades al dictamen de la proposició de llei: 5 del Grup Mixt-Ciutadans, 10 de El Pi-Proposta per les Illes Balears, 20 del Grup Popular i 1 del Grup Podem Illes Balears (que ha estat finalment retirada). Per a la seva defensa han intervingut les diputades Olga Ballester, Maria Antònia Sureda, Sandra Fernández i Marta Maicas, respectivament.

En torn en contra de les esmenes ho han fet Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Jaume Garau (Socialista). Totes les esmenes mantingudes han estat rebutjades.

 

Contingut bàsic de la llei

Aquesta llei té per objecte regular la renda social garantida de les Illes Balears com a prestació periòdica dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. El dret subjectiu a la renda social garantida no està condicionat a l'obligació de participar en cap tipus d'activitat d'inserció laboral o social.

Aquesta llei estableix els requisits per accedir-hi, l'accés al dret a la prestació econòmica, la seva durada temporal, les obligacions de la persona titular durant el temps que cobra la renda social garantida, la possibilitat de modificació de la quantia de la prestació, i la possibilitat de suspensió i de pèrdua de dret.

Per altra part, la renda social garantida és una prestació de caràcter assistencial que complementa el sistema públic estatal de pensions contributives o no contributives.

La llei consta de 32 articles, distribuïts en 3 títols. El primer fa referència a les disposicions generals i es divideix en dos capítols. El títol II fa referència al règim econòmic de la renda i a la seva tramitació, es divideix en dos capítols. El títol III fa referència a les infraccions i al règim sancionador. A més consta de dues disposicions transitòries i quatre disposicions finals.

Finalment, consta d'un annex pel qual s'aprova el barem de la prestació de la renda social garantida. Aquest annex conté els imports per a l’exercici 2016, de manera que té caràcter transitori. Es preveu que els imports reflectits en aquest annex es puguin anar revalorant per resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació.