Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es pren en consideració la iniciativa per modificar la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació

5 d'abril de 2016

 

Ara, la Mesa n'acordarà la tramesa a la comissió competent i l'obertura del termini de presentació d'esmenes. La iniciativa pretén facilitar l'exercici de la iniciativa popular i l'enregistrament per mitjans audiovisuals de les sessions plenàries públiques als municipis de les Illes Balears.

 

El Parlament ha pres en consideració per assentiment de tots els grups parlamentaris, iniciar la tramitació d’una proposició de llei, presentada conjuntament pel Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, que pretén modificar la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació.

Atès el resultat favorable de la votació, la proposició de llei continuarà la tramitació parlamentària, es trametrà a la comissió pertinent i s'obrirà un termini per a la presentació d’esmenes, que podran ser a la totalitat de text alternatiu i/o parcials.

Intervencions

En primer lloc han intervingut els portaveus presentants de la iniciativa: David Abril (MÉS per Mallorca) i Nel Martí (MÉS per Menorca). Tot seguit, s'han manifestat Núria Riera (Popular), Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Xavier Pericay (Mixt -Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-), Silvia Tur (Mixt -Gent per Formentera-) i Xico Tarrés (Socialista). Tots els diputats i les diputades intervinents s'han manifestat a favor de la presa en consideració de la proposició de llei.

Contingut de la iniciativa legislativa

La proposició de llei pretén introduir dos nous articles a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per facilitar l'enregistrament per mitjans audiovisuals al públic assistent, als mitjans de comunicació o als mateixos participants a les sessions públiques municipals. També pretén incentivar l'exercici de la iniciativa popular amb la finalitat de presentar propostes d'acord o actuacions i de reglament en matèries de la competència municipal.