Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova una moció relativa a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears

12 d'abril de 2016

El Ple del Parlament ha rebutjat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política de transparència i objectivitat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Les esmenes que els grups parlamentaris han formulat no han estat acceptades pel grup proposant.

La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Antònia Perelló, ha proposat l'aprovació de quatre punts per instar el Govern de les Illes Balears a:

1. Modificar, en el termini màxim de tres mesos, la Llei 15/2010, de 22 de desembre, per tal d'ajustar el règim de contractació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears als principis i a les normes que regeixen la contractació administrativa.

 2. Garantir el pluralisme, la participació i l'objectivitat en la gestió del servei públic de ràdio i televisió (de comunicació audiovisual), encarregat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

 3. Garantir que les funcions que corresponen al director general de l'Ens s'exerciran amb caràcter permanent, tal i com exigeix la llei actualment vigent.

 4. Millorar, a la major brevetat, el portal de transparència de l'Ens Públic a fi que aquest pugui complir veritablement el seu objectiu de facilitar la informació i la participació ciutadana.

Esmenes

Els grups parlamentaris han presentat dues esmenes de modificació. La primera, presentada conjuntament pels grups MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt (Gent per Formentera), pretenia la modificació de la primera part del punt 2. Mentre que la segona esmena, presentada conjuntament pels grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, proposava un redactat nou del punt 1. Les esmenes han estat defensades pels parlamentaris David Abril, Josep Castells, Silvia Cano, Alberto Jarabo i Xavier Pericay.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari El Pi-roposta per les Illes Balears, ha intervingut Jaume Font; mentre que pel Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans) ho ha fet Xavier Pericay.

El Grup Popular no ha acceptat les esmenes formulades i, per tant, no s’han incorporat a la votació de la iniciativa.

Votacions

La moció ha estat sotmesa a votació separada per punts i tots han resultat rebutjats amb el resultat següent:

Punt 1.- 21 vots a favor (Popular, Mixt –Ciutadans-), 32 vots en contra (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears, Mixt (Gent per Formentera), i 2 abstencions (El Pi–Proposta per les Illes Balears).

Punt 2.- 22 vots a favor (Popular, Mixt –Ciutadans-), 32 vots en contra (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears, Mixt (Gent per Formentera) i 2 abstencions (El Pi–Proposta per les Illes Balears).

Punt 3.- 22 vots a favor (Popular, Mixt –Ciutadans–), 32 vots en contra (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears, Mixt (Gent per Formentera) i 2 abstencions (El Pi–Proposta per les Illes Balears).

Punt 4.- 22 vots a favor (Popular, Mixt –Ciutadans–), 31 vots en contra (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears, Mixt (Gent per Formentera) i 2 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Més informació ...