Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a impugnar el Reial Decret relatiu a la prescripció infermera

12 d'abril de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat, amb l’abstenció del Grup Parlamentari Popular, una proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), relativa a la prescripció iinfermera i al RD 954/2015, que conté els cinc punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar impugnació davant el Tribunal Suprem contra el RD 954/2015.

 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la suspensió i la derogació del RD 954/2015.

 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i la Conselleria de Salut a promoure una normativa sobre la indicació, ús i dispensació de medicaments i productes sanitaris en funció de la competència professional dels infermers i les infermeres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar d’acord amb el col·lectiu d’infermeria de Balears: Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, l’Associació d’Infermeria Comunitària, els sindicats sanitaris, l’Associació de Comares, la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i altres societats científiques i professionals, el desenvolupament de la prescripció infermera.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la convocatòria urgent del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud amb la finalitat d’establir el consens i donar una solució conjunta a la regulació de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers. (Incorporació de l’esmena del Grup Mixt –Ciutadans–).

La iniciativa ha estat defensada pels parlamentaris Vicenç Thomàs (Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca) i Patricia Font (MÉS per Menorca).

Debat de les esmenes i fixació de posicions

Per a la defensa de les dues esmenes presentades, per part del Grup Mixt (Ciutadans), ha intervingut Olga Ballester. Una d’aquestes esmenes (RGE 5968/2016) ha estat acceptada pels grups proposants ii s’ha incorporat a la votació final com a punt número 5.

Per a la fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervingut Vicent Serra (Popular) i Maria Antònia Sureda (El Pi–Proposta per les Illes Balears).