Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja qualssevol "mesura coercitiva" per part del Ministeri en relació amb l'incompliment de dèficit

12 d'abril de 2016

Així ho ha acordat el Ple del Parlament arran de la incorporació d'una esmena d’addició a una PNL socialista relativa a mesures tributàries sobre el medi ambient.

El Parlament ha aprovat una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a mesures tributàries sobre el medi ambient, per la qual insta el Govern de les Illes Balears a:

1. Per tal d'avançar cap a una fiscalitat més verda, fer un estudi sobre la implantació de nous tributs ambientals sobre aquelles activitats que generen impactes negatius sobre el medi ambient, en especial sobre aquelles activitats contaminants i que consumeixen recursos no renovables.

Aquest estudi inclourà les externalitats negatives produïes pel sistema energètic tradicional, com ara les emissions contaminants a l’atmosfera (diòxid de sofre i òxids de nitrogen), o l’impacte mediambiental dels elements de subministrament i transformació d’energia (com ara les línies aèries de transport d’electricitat). (Amb l'esmena de MÉS per Mallorca i l'esmena transaccionada Podem Illes Balears).

2. Que aquest estudi contempli la implantació de deduccions fiscals per a aquelles pràctiques que generin impactes positius sobre el medi ambient, en especial a lús i producció d’energies renovables i l’instal·lació de tecnologies netes en activitats contaminants. (Amb l'esmena transaccionada de Podem Illes Balears).

3. Que l’estudi contempli també que els gravàmens que s’estableixin sobre el sistema energètic tradicional tenguin com a finalitat la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, ja sigui mitjançant la inversió directa en instal·lacions renovables, la subvenció a la inversió en instal·lacions d’autoconsum, o d’altres que es puguin establir. (Esmena addició de MÉS per Mallorca).

Finalment, també s’ha aprovat incorporar un darrer punt per

4. Rebutjar categòricament l’adopció de qualsevol mesura coercitiva per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que responsabilitzi les comunitats autònomes i la seva gestió de l’incompliment dels límits de dèficit imposats pel Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea per a l’Estat espanyol. (Esmena addició de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Mixt –Gent per Formentera- i Podem Illes Balears).

Debat de les esmenes i fixació de posicions

A la iniciativa els grups parlamentaris han formulat fins a 6 esmenes, que han estat defensades per Antoni Camps (Popular), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), David Martínez (Podem Illes Balears) i Patricia Font (MÉS per Menorca).

En torn de fixació de posicions han intervingut els diputats Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt –Ciutadans–).

Votacions

La iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb el resultat següent:

Punt 1.- 35 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Mixt), 20 vots en contra (Popular) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Punt 2.- 35 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Mixt), 20 vots en contra (Popular) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Punt 3.- 35 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Mixt), 20 vots en contra (Popular) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Punt 4.- 36 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt –Gent per Formentera– i El Pi-Proposta per les Illes Balears) i 22 vots en contra (Popular i Mixt –Ciutadans–).

 

Més informació ...