Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta la Conselleria de Salut a presentar el cronograma de les actuacions anunciades per a 2016

19 d'abril de 2016

El Ple ha aprovat quatre dels sis punts d'una moció del Grup Popular relativa a les actuacions anunciades per la Conselleria de Salut.

El Ple del Parlament ha aprovat quatre del sis punts d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, i defensada pel diputat Vicent Serra, relativa a les actuacions que ha anunciat la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.

D'aquesta manera la cambra autonòmica ha aprovat per majoria dels vots, instar la Conselleria de Salut del Govern de le Illes Balears "a presentar en un termini de dos mesos el cronograma de les actuacions anunciades per la conselleria i a presentar la quantificació individualitzada de les actuacions anunciades per a 2016 amb indicació de la partida on estan pressupostades". També ha acordat instar el Govern de les Illes Balears a "dotar la Unitat de Psiquiatria Infantojuvenil de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de dos psiquiatres a jornada setmanal completa, i d'una Unitat Itinerant d'Atenció a la Salut Mental Infantojuvenil que, com a mínim, disposi d'un psiquiatre durant tres dies a la setmana i d'un infermer amb especialitat en salut mental a temps complet". Finalment, ha aprovat instar l'esmentada conselleria "a presentar un estudi de les necessitats en salut mental infantojuvenil de totes les illes i àrees sanitàries, per tal d'incorporar les necessitats existents en el pressupost de l'any 2017".

Debat de les esmenes i fixació de posicions.

Els grups parlamenatis Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han presentat conjuntament tres esmenes de modificació dels punts 3, 4 i 5 i de substitució del 6 de la iniciativa, les quals han estat defensades per Maria José Camps, Bel BusquetsPatricia Font. Les esmenes no han estat acceptades pel grup Popular.

Al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris que no han presentat esmenes s’han manifestat: Marta Maicas (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt)

Votacions

Exhaurit el debat la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punt, essent el resultat següent:

- Punt 1: APROVAT, per 32 vots a favor (Popular, Podem Illes Balears, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt - Ciutadans- i 24 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera-).

- Punt 2: APROVAT per 32 vots a favor (Popular, Podem Illes Balears, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt - Ciutadans- i 24 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera-).

- Punt 3: APROVAT per 27 vots a favor (Popular, Podem, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciutdans- i 25 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera).

- Punt 4: APROVAT, per 32 vots a favor (Popular, Podem Illes Balears, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt - Ciutadans- i 24 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera-).

- Punt 5: REBUTJAT, per 21 vots a favor (Popular i El Pi Proposta per les Illes Balears), 31 vots en contra (Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera-) i 1 abstenció (Mixt -Ciutadans-).

- Punt 6: REBUTJAT, per 22 vots a favor (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciutadans-) i 34 vots en contra (Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera.

Més informació ...
Documents