Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració modificar la Llei de protecció dels animals

19 d'abril de 2016

La Proposició de llei continuarà la tramitació parlamentària amb la finalitat d'aprovar una modificació de la llei de protecció dels animals que permeti prohibir, entre altres, el seu ús en festes, els espectacles de baralles d'animals, les corregudes de toros o la celebració de competicions de tir a colomí i guàtlera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha pres en consideració per 33 vots a favor (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears, i Mixt -Gent per Formentera), 20 vots en contra (Popular i Mixt -Ciutadans-) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears), la Proposició de llei per modificar la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ara, la Mesa de la cambra n'acordarà la tramesa a la comissió competent i l'obertura del termini corresponent d'esmenes, sense que en siguin admissibles esmenes de totalitat de devolució. La proposició seguirà el tràmit previst per als projectes de llei.

La iniciativa legislativa ha estat presentada conjuntament pels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista i ha estat defensada a l'hemicicle pels diputats i diputades: Baltasar Picornell, Margalida Capellà, Patricia Font i Silvia Cano. En torn en contra de la Proposició de llei ho ha fet el diputat Miquel Àngel Jerez (Popular), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Ciutadans).

Contingut de la iniciativa

Per a la iniciativa legislativa "és necessari emprendre una modificació de la llei per satisfer una demanda social, per actualitzar-la i avançar cap a uns paràmetres de benestar animal que ara mateix no recull la nostra legislació però sí la d'altres comunitats autònomes en matèria de protecció animal". Per això es qüestiona la Llei 1/1992 perquè "no estableix una protecció integral de tots els animals perquè deixa al marge tres supòsits: les corregudes de toros celebrades en places de caràcter permanent i anteriors a l'entrada en vigor de la llei; la celebració de competicions de tir al colomí i a les guàtleres; i les festes que s'hagin celebrat de manera ininterrompuda durant cent anys, sempre que no suposin tortura, lesions o mort de l'animal. L'objectiu d'aquesta llei és establir una protecció integral i no fer excepcions".

La Proposició de llei proposa prohibir "les corregudes de toros  els correbous". També "els circs amb animals salvatges i altres espectacles on participin animals provocant-los patiment". Finalment, "atenent l'esperit abolicionista de la Llei que es modifica", també es prohibeixen determinades modalitats de caça de colomins i guatlles que varen ser introduïdes per la Llei 112/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

Més informació ...