Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a presentar un Pla per l'Ocupació per les Illes Balears abans que finalitzi 2016

3 de mayo de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat part d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al model econòmic i el mercat laboral, la qual ha estat estat defensada pel diputat Santiago Tadeo.

Dels cinc punts originaris de la iniciativa, han estat finalment aprovats tres (uns d'ells gràcies a l'acceptació d'una esmena de substitució del Grup Socailista), els quals constanten "la importància del fet que l'economia balear va tancar l'any 2015 amb un creixement del 3%, on el mercat laboral va liderar l'augment de l'afiliació a la Seguretat Social del conjunt espanyol i hi va haver una  davallada de l'atur de les més pronunciades de totes les comunitats autònomes; així com també que, a hores d'ara, l'estimació per a l'any 2016 és d'un creixement del 3,5%". Un segon punt insta el Govern de les Illes Balears "a aglutinar tot el coneixement que s'hagi generat a Balears al voltant de la seva estructura econòmica per poder identificar cap on ha d'evolucionar el model productiu"; i, finalment, el tercer punt aprovat, també insta el Govern "a presentar, abans que finalitzi l'any 2016, un Pla per L'Ocupació per les Illes Balears, on es tenguin en compte tots els sectors productius, incloent-hi l'ocupació a l'Economia Social i l'Autoocupació" (esmena del Grup Socialista). La resta dels punts de la iniciativa han estat rebutjats per majoria de vots.

En torn de fixació de posicions, i per a la defensa de les dues esmenes presentandes, han intervingut: Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Enric Casanova (Socialista). Pels grups que no han presentat esmenes han manifestat el seu posicionament els parlamentaris: Carlos Saura (Podem Illes Balears), Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Xavier Pericay (Mixt -Ciutadans-).

Més informació ...
Documents