Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no pren en consideració la Proposició de llei de custòdia compartida

3 de mayo de 2016

La iniciativa legislativa no continuarà la seva tramitació parlamentària.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració  una proposició de llei de la custòdia compartida per a la igualtat en les relacions famliars davant el cessament de la conivència dels pares.

La iniciativa legislativa ha estat presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears i ha estat defensada a l'hemicicle pel diputat Josep Melià.

Debat

En torn a favor de la proposició de llei han intervingut Sandra Fernández (Popular) i Olga Ballester (Mixt -Ciutadans-); mentre que en torn en contra de la proposició de llei ho han fet Marta Maicas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Conxa Obrador (Socialista)

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha acordat per majoria de vots, per 33 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears) i 21 vots a favor (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciutadans-), que la proposició de llei no continuï la seva tramitació parlamentària.

Contingut de la iniciativa legislativa

La proposició de llei integrava un total de deu articles distribuïts en sis capítols, una disposició transitòria i una final i tenia per objecte "regular les relacions familiars en els casos de ruptura de la convivència dels pares amb fills al seu càrrec, inclosos els supòsits de separació, nul·litat, divorci i extinció de les parelles de fet i els processos que versassin sobre guarda i custòdia dels fills menors". (vid. document annex).

Més informació ...