Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una moció per acabar amb la venda ambulant no regulada

10 de mayo de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat part d'una moció presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a accions per acabar amb la venda ambulant no regulada, que ha estat estat defensada pel diputat Jaume Font.

Dels quatre punts originaris de la iniciativa, n'han estat finalment aprovats sis, amb la incorporació de totes les esmenes formulades, dues d'elles transaccionades pel grup proposant. Aleshores la iniciativa sotmesa a votació ha quedada redactada de la manera següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta les diverses administracions implicades (Govern de les Illes Balears, consells insulars, ajuntament i Delegació del Govern espanyol a la comunitat autònoma)  a vetlar pel compliment de la normativa vigent en venda ambulant i a acordar els canvis normatius i els protocols d'actuació i coordinació necessaris per lluitar de forma eficaç contra la venda ambulant il·legal (esmenes de MÉS per Menorca i de Socialista transaccionades).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear una Mesa de Coordinació entre les diferents administracions (amb la presència del Govern, Delegació de Govern, consells insulars i ajuntaments a través de la FELIB) amb la finalitat d'actuar de forma conjunta i de coordinar les forces de seguretat davant l'entrada del producte il·legal a les Illes i de dur a terme una lluita conjunta contra la falsificació de productes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar actuacions preventives amb les administracions competents contra la venda ambulant no regulada i a la realizació de campanyes de consum responsable (esmena socialista)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a modificar les lleis per poder dur a terme una lluita efectiva contra la venda ambulant il·legal.

5. Instar el Govern, els consells i els ajuntaments a posar en marxa mesures des de l'àmbit social, laboral i educatiu per oferir una alternativa a les persones que es dediquen a la venda ambulant. Si és possible, a través de convenis amb entitats per donar sortida laboral o cursos de formació per a millorar la inserció laboral (esmena de MÉS per Mallorca).

6. El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor de l'acord del Consell de Mallorca, de 23 d'abril de 2016, relatiu a la suspensió temporal d'implementació i ampliació de grans superfícies comercials i dóna suport a la institució davant la reclamació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED) davant el Consell de la Unitat de Mercat, que depèn del Ministeri d'Economia (esmena de MÉS per Mallorca).

Intervencions

En torn de fixació de posicions i per a la defensa de les sis  esmenes presentandes, han intervingut Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Elena Baquero (Socialista) i Josep Castells (MÉS per Menorca). Pels grups que no han presentat esmenes han fixat la posició els parlamentaris Santiago Tadeo (Popular), Carlos Saura (Podem Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt -Ciutadans-).

Votacions

La iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb les esmenes incorporades, amb el resultat següent:

Punt 1. Aprovat per 44 vots a favor (El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca, Popular i Mixt), i 9 en vots en contra (Podem Illes Balears).

Punt 2. Aprovat per 43 vots a favor  (El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca, Popular i Mixt) i 10 en contra (Podem Illes Balears).

Punt 3. Aprovat per 54 vots a favor (unanimitat).

Punt 4. Aprovat per 44 vots a favor (El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca, Popular i Mixt)  i 10 vots en contra (Podem Illes Balears).

Punt 5. Aprovat per 54 vots a favor (unanimitat).

Punt 6. Aprovat per 34 vots a favor (El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt -Gent per Formentera-) i 20 abstencions (Popular i Mixt -Ciutadans-).

Més informació ...
Documents