Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada una moció del Grup Popular relativa a la promoció del turisme

17 de mayo de 2016

La iniciativa del Grup Popular ha estat aprovada amb l’acceptació de quatre esmenes. El Parlament rebutja les pintades en contra del turisme i insta el Govern a promoure un model turístic sostenible, entre altres punts.

El Ple del Parlament ha aprovat al darrer punt de l’ordre del dia una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística, que ha estat defensada pel diputat Álvaro Gijón. La iniciativa originària ha incorporat quatre de les quinze esmenes que els grups parlamentaris han formulat i ha quedat finalment aprovada amb el text següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a les pintades aparegudes recentment a diferents indrets de Palma en contra del turisme i constata que el turisme és la principal font d'ingressos de la nostra comunitat autònoma i que, per tant, s'ha de potenciar, defensar i promocionar, per part de totes les institucions de la comunitat autònoma amb polítiques que permetin pal·liar les externalitats socials i ambientals que du associades.

El Parlament de les Illes Balears es fa ressò de la preocupació social que generen els impactes del turisme de masses a les Illes Balears. En aquest sentit, insta el Govern de les Illes Balears a promoure un model turístic sostenible, respectuós amb els valors ambientals i els equilibris socials que el Parlament considera que ens han de distingir com a societat. A més, també insta el Govern de les Illes Balears a potenciar, defensar i promocionar els sectors econòmics alternatius al turisme, treballant així per una economia més diversificada, més productiva, generadora d’ocupació de qualitat i de major valor afegit. (Esmenes RGE 8.722 i 8.723)

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el cicloturisme, el turisme de creuers i el turisme esportiu constitueixen elements essencials del producte turístic que ofereixen les Illes Balears i, per tant, insta el Govern a fer-ne una promoció específica i una política coordinada amb totes les institucions de la comunitat autònoma per tal de compatibilitzar aquest turisme sense detriment de la qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears. (Esmena RGE 8.720)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir contactes amb mitjans de comunicació internacionals amb presència a les Illes Balears amb la finalitat de minimitzar l'impacte negatiu de les darreres informacions sobre saturació de les Illes, manca d'infraestructures, abastiment d'aigua i nous imposts i taxes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant per tal que la qualitat de les aigües i les platges de la nostra comunitat sigui excel·lent tal com ho ha estat fins ara, i a col·laborar amb la resta d’institucions de la comunitat, en especial els ajuntaments, per tal que puguin aconseguir certificacions reconegudes de qualitat i, en especial, les referides a la qualitat medi ambiental. (Esmena RGE 8.726)

Intervencions

Per defensar les esmenes i fixar la posició han intervingut els diputats Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Damià Borràs (Socialista), Salvador Aguilera (Podem Illes Balears) i Josep Castells (MÉS per Menorca); mentre que en torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervingut Josep Melià i Xavier Pericay (Mixt –Ciudadanos–).

Més informació ...
Documents