Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova una moció relativa a les ajudes al sector ramader

24 de mayo de 2016

El Grup Popular no ha acceptat les esmenes formulades i tampoc la votació de la iniciativa separada per punts.

El Parlament de les Illes Balears no ha aprovat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a les ajudes al sector ramader que, defensada pel diputat Gabriel Company, proposava l’aprovació dels punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a agilitar les ajudes provinents de la Política Agrària Comuna i les línies provinents del Pla de Desenvolupament Rural adreçades al sector ramader de les Illes Balears

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, d'acord amb el que es preveu a l'article 124 de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, i respectant les condicions de la lliure competència, elabori un pla específic per tal de potenciar l'agroindústria i la venda directa amb la finalitat de promocionar el consum del producte local elaborat pels ramaders de les Illes Balears, especialment a hospitals i centres educatius públics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar les ajudes per a la sequera al sector lleter atesa l'especial incidència que ha tingut en aquest sector i les pèrdues que ha ocasionat als ramaders de les nostres illes.

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat cinc esmenes a la moció i per a la seva defensa han intervingut Baltasar Picornell (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Patricia Font (MÉS per Menorca). Les esmenes no han estat acceptades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervengut Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester, (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i Sílvia Limones (Socialista).  

Finalment, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, Vicenç Vidal, ha obert un torn incidental per exposar la postura de l’executiu.

Votació

La iniciativa s'ha sotmès a votació de manera global (no s’ha acceptat la votació separada per punts), i ha estat REBUTJADA per 33 vots en contra (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt -Gent per Formentera-PSIB-) i 22 vots a favor (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-).

Més informació ...