Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una proposició per millorar les condicions laborals a l'hoteleria balear

24 de mayo de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat una proposició no de llei del Grup Parlamentari Podem Illes Balears relativa a millora de les condicions laborals a l’hoteleria balear que ha estat presentada i defensada per la diputada Laura Camargo. La iniciativa aprovada, amb la incorporació de quatre esmenes, ha quedat finalment redactada de la manera següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a vigilar en matèria d'ergonomia que la càrrega de treball per a les cambreres de pis sigui adequada, de manera que el nombre màxim d'habitacions i apartaments normals, així com de sortides a realitzar diàriament per cadascuna d'elles, no suposi un dany per a la salut de les treballadores, tenint en compte l'especificitat de cada hotel. Per tot això i per establir el límit màxim de càrrega laboral tenint sempre en compte les condicions dels diferents establiments, s'haurà de comptar amb la participació dels agents socials a través dels comitès de salut i seguretat laboral. A més, atès que la categoria de cambrera de pis és una professió predominantment femenina, es tindrà en compte la perspectiva de gènere en totes les accions que es desenvolupin.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que l'Institut Balear de Salut Laboral (IBASAL), dugui a terme un estudi tècnic per analizar les condicions d'ergonomia i els sobreesforços de treball de les cambreres de pis, tal com preveu l'Estratègia Balear de Salut Laboral 2016-2020. L'objectiu d'aquest estudi és diposar d'un instrument vàlid per avaluar de forma més eficaç els efectes de les càrregues de treball per a les cambreres de pis per que puguin realitzar el seu treball de manera no lesiva i digna, als efectes del que proposa el punt següent. (Esmena MÉS per Menorca i Mixt –Gent per Formentera-PSIB–)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a traslladar la proposta del punt anterior a la patronal i als sindicats, per que en el marc de l'estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020, s'arribi a un pacte urgent que limiti les unitats màximes de càrrega de feina per a les cambreres de pis, tot garantint les condicions necessàries per assolir uns nivells de seguretat i salut laboral adequats. (Esmena MÉS per Menorca i Mixt –Gent per Formentera-PSIB–)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar dels recursos necessaris en matèria de salut laboral perquè es produeixi una detecció i un reconeixement àgil i precoç de les malalties professionals que pateixen els treballadors i les treballadores del sector de l'hoteleria, i que van lligades a una càrrega de treball excessiva al llarg dels seus anys d'activitat laboral.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a canviar les condicions de jubilació anticipada per a aquelles treballadores i treballadors que no puguin exercir el seu treball a causa de les malalties derivades d'una excessiva càrrega laboral durant anys.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a derogar la reforma laboral, que ha provocat una situació d'indefensió absoluta de la classe treballadora, i que provoca que els convenis d'empreses i/o serveis externalitzats puguin estar per sota dels convenis col·lectius dels diferents sectors, rebaixant així les condicions de treball i augmentant l'explotació, la precarietat i la càrrega laboral.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a modificar el Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, que aprova el quadre de malalties professionals al sistema de la Seguretat Social, per a incloure els treballs de neteja dins l’hostaleria dins l’epígraf 02F0201 referit al síndrome de túnel carpià, així com, per al reconeixement explícit de la resta de malalties que afecten al col·lectiu de cambreres de pis per excés de càrrega de treball dins l’apartat 2 referit a “Malalties professionals causades per agents físics” (esmena d’addició d’un punt nou. MÉS per Mallorca).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb mesures que millorin les condicions laborals dels treballadors com el Pla de Lluita contra l’Explotació Laboral i l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020, que ha incrementat el nombre de tècnics de salut laboral i els especialistes en ergonomia, així com desenvolupat accions específiques en matèria de sobreesforç, no només en cambreres de pis si no a més sectors, com el handling, la construcció i els resposadors (esmena d’addició d’un punt nou. Socialista).

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat fins a 7 esmenes a la iniciativa que han estat defensades pels parlamentaris Josep Melià, amb 3 esmenes (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Antoni Reus, amb 1 esmena (MÉS per Mallorca), Enric Casanova, amb 1 esmena (Socialista),  i conjuntament Josep Castells (MÉS per Menorca) i Sílvia Tur, amb 2 esmenes (Mixt-Gent per Formentera-PSIB). A excepció de les esmenes del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, el grup proposant les ha acceptat totes i han estat incorporades a la votació final.

En torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervingut Santiago Tadeo (Popular) i Olga Ballester (Mixt –Ciutadans-Partido por la Ciudadanía–).

Votació

Exhaurit el debat, la proposició no de llei ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb la incorporació de les esmenes acceptades, essent el resultat següent:

- Punts 1, 2, 3, 4, 7 i 8: aprovats per unanimitat.

- Punt 5: aprovat per 34 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Mixt-Gent per Formentera-PSIB) i 23 abstencions (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt –Ciutadans-Partido por la Ciudadanía–).

- Punt 6: aprovat per 34 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Mixt-Gent per Formentera-PSIB), 19 vots en contra (Popular) i 4 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt –Ciutadans-Partido por la Ciudadanía–).

Més informació ...