Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a actualitzar i completar les Cartes de Serveis a disposició de la ciutadania

31 de mayo de 2016

El Ple ha aprovat per unanimitat dos punts esmenats de la moció del Grup Parlamentari Popular relativa a simplificació i millora dels processos administratius.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat dos punts (el quart i el sisè) d’una moció del Grup Parlamentari Popular, defensada per la diputada Núria Riera, relativa a la simplificació i la millora dels processos administratius; la resta dels punts han estat rebutjats.

Els dos punts aprovats, dels sis que contenia la iniciativa, han estat esmenats conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears i Podem Illes Balears (GentxFormentera-PSIB), i han quedat amb la redacció següent:

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar i completar en el menor temps possible, i sempre dins l’any 2016, les Cartes de Serveis a disposició de la ciutadania, per facilitar l’accessibilitat a la informació dels serveis prestats per l’Administració Autonòmica i els seus ens dels sector públic instrumental. (Esmena RGE 9.434/2016)

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, a aprovar i desenvolupar dins l’any 2017 un Pla de Formació en Qualitat dels Serveis (transversal, i amb un programa de formació general i accessible dirigit a tot els treballadors públics de l’Administració Autonòmica i del sector públic instrumental) i un Programa de formació específica per raó de les funcions d’atenció directa a la ciutadania, atribuïdes a determinats llocs de feina. (Esmena RGE 9.437/2016)

Intervencions. Esmenes

Els grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt (Gent x Formentera-PSIB), han presentat 5 esmenes, les quals han estat defensades pels diputats i les diputades: Nel Martí, Antoni Reus, Maria José Camps i Carlos Saura. Per la seva part el Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) ha presentat una esmena que ha estat exposada i defensada per Olga Ballester.

Al torn de fixació de posicions, pels grups que no han presentat esmenes, ho han fet: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts amb la incorporació de tres esmenes acceptades pel grup proposant, amb el resultat següent:

Punt 1. Rebutjat per 24 vots a favor i 32 vots en contra, amb esmena RGE·9.439.

Punt 2. Rebutjat per 24 vots a favor i 32 vots en contra.

Punt 3. Rebutjat per 24 vots a favor i 32 vots en contra.

Punt 4. Aprovat per unanimitat, amb esmena RGE 9.434.

Punt 5. Rebutjat per 24 vots a favor i 32 vots en contra.

Punt 6.  Aprovat per unanimitat, amb esmena RGE 9.437.

Més informació ...