Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei que suprimeix la percepció de l'anomenat Nivell 33

31 de mayo de 2016

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat amb un ampli consens la Llei de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB. La iniciativa legislativa, exercida en forma de proposició de llei pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), suposa la supressió del dret a la percepció del complement retributiu regulat en l’esmentada disposició, comunament conegut com a ‘Nivell 33’. Aquest complement el començaven a percebre els funcionaris quan es reincorporaven al servei actiu després d’haver exercit durant dos anys continuats, o tres amb interrupció, determinats càrrecs polítics.

D’acord amb la llei aprovada avui, els empleats públics de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el personal de les entitats integrants del sector públic autonòmic, inclòs el dels consells insulars, el de les entitats locals, el de la Universitat de les Illes Balears i els dels òrgans estatutaris que, de conformitat amb la legislació esmentada en el paràgraf anterior, tenguin reconegut el dret a percebre el complement retributiu previst en aquesta legislació, no l’han de percebre.

A l'exposició de motius de la llei s'argumenta que:

Aquest complement té caràcter vitalici i és un privilegi mancat de base raonable pels motius que s'enumeren a continuació:

 a) Premia els funcionaris que han exercit funcions polítiques amb el màxim nivell retributiu sense haver passat pels processos de promoció interna que costosament afronten tots els seus companys que no han exercit un càrrec polític.

b) El funcionari de carrera cobra aquest complement vitalici sense exercir les seves tasques conformement amb el nivell consolidat de director general.

c) Els ciutadans que accedeixen a la política des de l'empresa privada no perceben aquest plus, la qual cosa és un greuge comparatiu injustificat i una discriminació prohibida per la Constitució Espanyola.

d) Aquest complement suposa una important càrrega econòmica per als pressupostos generals d'un territori, càrrega que recau sobre el ciutadà del carrer, que veu com s'han retallat les partides corresponents a educació, sanitat i serveis socials i com, entre les iniciatives que adopten els governs per tractar de reduir les despeses de l'administració, no figura l'eliminació d'aquest complement salarial.

Intervencions i esmenes

El debat s’ha iniciat amb la intervenció dels grups parlamentaris que han mantingut esmenes vives per al debat plenari. En total han estat 4 les emenes defensades, 2 pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears i altres 2 pel Grup Parlamentari Popular, cadascuna d’elles defensades pel diputat Jaume Font i per la diputada Antònia Perelló.

En torn en contra de les esmenes han intervingut Montserrat Seijas (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i Maria José Camps (Socialista).

Votacions

- Esmenes. Rebutjades per 22 vots a favor (Popular i El Pi) i 35 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt i Socialista).

- Article únic. Aprovat per 35 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt i Socialista), 19 en contra (Popular) i 3 abstencions (El Pi - Proposta per les Illes Balears).

- Disposició addcional única. Aprovada per 38 vots a favor (El Pi, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt i Socialista) i 19 vots en contra (Popular).

- Denominació i exposició de motius. Aprovada per 38 vots a favor (El Pi, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt i Socialista) i 19 vots en contra (Popular).