Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a la creació d'una comissió de seguiment dels estudis de grau en medicina

7 de junio de 2016

També ha instat el Govern a fer entrega de tota la documentació sol·licitada pels grups parlamentaris sobre la facultat de medicina i el seu cost.

El Parlament ha aprovat per unanimitat, amb la incorporació de dues esmenes, una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la posada en marxa de la facultat de medicina a les Illes Balears. La iniciativa, exposada i defensada per Misericòrdia Sugrañes, ha quedat finalment aprovada amb el contingut dels tres punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, respectant l’autonomia universitària, a la creació d'una Comissió de seguiment de la implementació dels estudis de grau en medicina, amb la participació del Govern de les Illes Balears, els grups parlamentaris i la Universitat de les Illes Balears, que la presidirà. (Esmena conjunta Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca Mixt–GentxFormentera-PSIB).
     
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer entrega de tota la documentació sol·licitada pels grups parlamentaris sobre la facultat de medicina i el seu cost, així com a trametre als diferents grups parlamentaris el conveni signat amb la Universitat de les Illes Balears i la sol·licitud i l'aprovació de sufragar una part del cost de la facultat de medicina amb fons FEDER tal com va anunciar la consellera de Presidència a la sessió plenària de dia 12 d’abril proppassat, així com un informe justificatiu de la urgència d’aquest projecte i un informe de l’impacte assistencial que suposarà.
     
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure dins el Pla d’equilibri econòmic financer de les Illes Balears per a l’any 2016-2017, el projecte de la facultat de medicina. (Esmena conjunta Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca Mixt–GentxFormentera-PSIB).

Esmenes i intervencions

Els grups parlamentaris han presentat fins a deu esmenes a la proposició no de llei, vuit conjuntament els grups Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera-PSIB) i dues el Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Per defensar-les han intervingut els diputats i diputades: Vicenç Thomàs, Bel Busquets, Patricia Font, Sílvia Tur i Laura Camargo.

El grup proposant ha acceptat les esmenes dels grups Socialista, Més per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera-PSIB) i ha rebutjat les presentades pel Grup Podem-Illes Balears.

Per part dels grups que no han presentat esmenes, i per fixar-ne la posició han intervingut Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

Més informació ...