Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a derogar els apartats del Reial Decret que obstaculitzen l'autoconsum elèctric

7 de junio de 2016

Aprovada per ampli consens una proposició no de llei del Grup Podem-Illes Balears relativa a transició energètica, autoconsum i eficiència energètica.

El Ple del Parlament ha aprovat amb un ampli consens una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Illes Balears, relativa a transició energètica, autoconsum i eficiència energètica, amb la incorporació d’esmenes. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Carlos Saura, ha quedat aprovada amb la redacció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a una adopció progressiva d'energia 100% renovable a totes les dependències de l'Administració Pública de les Illes Balears, en primer lloc mitjançant la compra d’energia certificada com a renovable, i progressivament incorporant instal·lacions d’autoconsum renovable als edificis públics.

En l’ínterim, s’insta el Govern a adoptar les mesures següents:

- Fer públiques i fàcilment accessibles a la ciutadania les dades de consum energètic de les dependències del govern, així com les dades de generació de les instal·lacions d’autoconsum.

- Dur a terme la certificació energètica dels edificis del Govern, i fer pública aquesta informació. (Esmena conjunta MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca).

2. El Parlament es compromet a dur a terme una auditoria energètica de les seves dependències.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme un pla de transició energètica que es doti d'una partida pressupostària per als pressuposts de 2017 que permeti posar les bases per a una millora de l'eficiència energètica dels edificis públics i privats de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir a cada illa, en col·laboració amb els consells insulars si escau, sengles serveis d’assessorament energètic, per tal d’assessorar persones que volen generar la seva energia mitjançant l’autoconsum o que volen millorar l’eficiència energètica de la seva instal·lació (Esmena del Grup MÉS per Menorca).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar una estratègia que permeti que les Illes avancin cap a un model 100% renovable a mig termini, en consonància amb l’Acord de París

Per remoure els obstacles que poden dificultar aquest avanç, s’insta el govern a treballar, entre d’altres, en les línies següents:

-Definir un pla de transició energètica específic per a cada illa, amb processos de participació ciutadana.

- Obrir un procés per definir les zones adequades per a la implementació de projectes d’energies renovables, tenint en compte criteris socials i ambientals.

- Planificar amb la previsió adequada el tancament o reconversió de les centrals que consumeixen combustibles fòssils. (Esmena conjunta MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca). 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes balears a fer un pla per millorar el transport públic, baixar els preus, descongestionar les Illes i reduir l’emissió de gasos. (Esmena in voce de El Pi-Proposta per les Illes Balears)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla de mobilitat sostenible que permeti reduir progressivament la dependència del vehicle privat i implantar el vehicle elèctric. (Esmena conjunta MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca). 

5bis. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a presentar a les Corts Generals un projecte de llei de mesures urgents de foment de l'autoconsum a nivell estatal. (Esmena del Grup MÉS per Menorca).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a derogar els apartats del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, que obstaculitzen el desenvolupament de l'autoconsum elèctric, com ara la imposició de peatges per energia autoconsumida o la impossibilitat de compartir instal·lacions d’autoconsum entre diferents consumidors.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a dur a terme una auditoria dels costos reals de cada tecnologia inclosa en el mixt de generació energètica a tot el territori de l’Estat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a fer efectives les subhastes de retribució especial renovable per a sistemes extrapeninsulars previstes a l’Ordre IET/1459/2014 per tal d’afavorir la implantació de les renovables i reconèixer l’estalvi que suposen aquestes al conjunt del sistema elèctric.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a establir un full de ruta amb objectius concrets i quantificables per al compliment dels objectius de l’Acord de París.

Esmenes i intervencions

Els grups parlamentaris han presentat fins a sis esmenes a la proposició no de llei: dues del Grup MÉS per Mallorca, una del Grup Popular i tres conjuntament pels grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca. Per defensar-les han intervingut els diputats i diputades: Josep Castells, Santiago Tadeo i Antoni Reus.

El Grup proposant ha acceptat les esmenes dels grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca i ha rebutjat l’esmena del Grup Popular. També ha modificat el termes de la iniciativa a instàncies del Grup Parlamentari El Pi.

Tot seguit, i per part dels grups que no han presentat esmenes, i per fixar-ne la posició han intervingut Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i Damià Borràs (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb el resultat següent:

- Punt núm. 6. Aprovat per 38 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Mixt i Socialista)  i 19 vots en contra (Popular).

- Resta de punts. Aprovats per unanimitat.

Més informació ...