Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a elaborar un pla de foment del voluntariat

14 de junio de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a la política del Govern en relació amb el voluntariat, que ha estat defensada per la diputada Sandra Fernández. La iniciativa originària ha estat objecte d'esmenes i transaccions, i ha quedat aprovada amb la redacció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar i presentar un estudi de la situació del voluntariat a la nostra comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla de foment del voluntariat en coordinació amb la resta d'administracions públiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure l’associacionimse i el voluntariat en els diversos àmbits d’actuació: educatiu, juvenil, esportiu, d’integració i assistencial, entre d’altres (esmena dels grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que totes aquestes activitats a què fan referència els punts 1, 2 i 3, es faran el marc del Fòrum del voluntariat i s'ajustaran als recursos disponibles de cada moment (esmena transaccionada del Grup Socialista).

 Defensa de les esmenes

Per a la defensa de les esmenes presentades han intervingut Josep Castells (MÉS per Menorca), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Jaume Garau (Socialista).

Tot seguit, i en torn de fixació de posicions dels grups que no havien presentat esmenes han intervingut Marta Maicas (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt).

Més informació ...
Documents