Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La Diputació Permanent acorda que es puguin celebrar sessions extraordinàries

5 de julio de 2016

Una sessió plenària extraordinària per elegir un nou membre del Consell de Direcció d'IB3; i les sessions extraordinàries necessàries perquè es pugui constituir la Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa i iniciar les seves tasques.

 Avui matí la Diputació Permanent del Parlament, ha acordat la convocatòria  d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per elegir un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears atesa la renúncia voluntària presentada per Pedro Orfila Carreras. Aquest punt s'ha acordat per 10 vots a favor i amb l'abstenció del Grup Socialista.

També ha acordat aprovar la convocatòria de sessions parlamentàries extraordinàries per tal que la Comissió no permanent d’investigació sobre les autopistes d’Eivissa, pugui constituir-se així com dur a terme les reunions que s’acordin per a l’inici de les seves tasques. Aquest punt s’ha acordat amb els vots en contra del Grup Parlamentari Popular i l’abstenció del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Tot seguit, la Mesa ha acordat habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la celebració de les sessions de què es tracta.

Serà la presidència del Parlament qui convocarà oportunament les sessions extraordinàries sol·licitades.

Presa de possessió del Consell Assessor de Continguts i Programació d'IB3

Per altra part, davant la Mesa, han pres promesa o jurament alguns dels membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que varen ser elegits a la sessió plenària del passat dia 14 de juny, d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears: Aina Gutiérrez Coll, Aline Olga Tur, Joan Huguet Amengual, Mónica Outeiral Coira, Angel Aguiló Palou, Juan Montes de Oca Durán, Jaume Mateu Martí, Marcos Pons Sansaloni, M. Antònia Puigrós Caldentey i Joan Josep Sunyer.

Admissió d'escrits de peticions de sessions extraordinàries.

També la Mesa del Parlament ha admès a tràmit els escrits següents:

- RGE 10679/16, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una sessió extraordinària del ple de la cambra, amb preguntes orals.

- RGE 10680/16, presentat per 14 diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la cambra, amb preguntes orals.

- RGE 10681/16, presentats per 14 diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria del Ple de la cambra, amb l'ordre del dia següent: interpel·lació relativa  política educativa de Govern i Proposició no de llei, relativa a suport a l'empresa familiar.

Consegüentment, la Mesa  sotmetrà a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació de l'ordre del dia de les sessions de la Diputació Permanent que n'ha de resoldre.

Més informació ...