Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei d'igualtat de dones i homes

13 de julio de 2016

També ha elegit Josep Maria Codony, nou membre del Consell de Direcció d'IB3 en substitució de Pedro Orfila qui renuncià al càrrec.

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei d’igualtat d’homes i dones, quan ha votat majoritàriament a favor del dictamen elaborat per la Comissió d'Assumptes i Drets Humans. La iniciativa legislativa, que ha estat exercida pel Govern de les Illes Balears i impulsada des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, ha estat presentada i defensada al plenari per la consellera Fina Santiago.

Esmenes mantingudes i debat

Per al debat en plenari els grups parlamentaris han mantingut vives fins a quaranta-tres esmenes que havent estat defensades en comissió, no han estat incorporades al dictamen de la proposició de llei: 20 del Grup Popular, 5 de El Pi-Proposta per les Illes Balears i 18 del Grup Mixt-Ciutadans. Per a la seva defensa han intervingut les diputades Sandra Fernández, Maria Antònia Sureda i Olga Ballester, respectivament.

En torn en contra de les esmenes ho han fet  Marta Maicas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Silvia Cano (Socialista). Totes les esmenes mantingudes han estat rebutjades.

Contingut bàsic de la llei

Amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat real i efectiva de les dones i els homes, aquesta Llei té per objecte establir i regular els mecanismes i dispositius, com també les mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

La llei consta de 88 articles, distribuïts en 6 títols. El primer títol tracta de les polítiques públiques per a la promoció de la igualtat de gènere i fa referència a les mesures que s’han d’implantar per integrar les polítiques de gènere a les administracions, com ara la representació equilibrada de dones i homes en els òrgans col·legiats i directius. El títol II regula les competències, les funcions, l’organització institucional i el finançament de les administracions públiques en aplicació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears en tot el que es refereix a les polítiques de gener i a les dones. El títol III disposa les mesures per integrar la perspectiva de gènere en l’actuació de les administracions públiques de les Illes Balears. El títol IV disposa les mesures per promoure la igualtat i les àrees d’intervenció en l’àmbit de l’educació, la cultura i l’esport, entre altres qüestions. El títol V està dedicat a la violència masclista. El títol VI estableix un règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.

Quant a la resta de preceptes, s’incorpora una disposició addicional que fixa un mandat no normatiu en relació amb els plans d’igualtat dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma.

També s’inclou una disposició transitòria única pel que fa a les previsions de l’article 69 de la Llei fins que no entri en vigor el decret de traspàs que preveu l’article 14.

D’altra banda, una altra disposició deroga expressament la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, i també la resta de disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta Llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Per acabar, s’estableixen tres disposicions finals: la primera, de modificació puntual de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, per la qual es regula l’Institut Balear de la Dona; la segona suposa una habilitació normativa al Consell de Govern i als consells insulars, en els àmbits respectius, per desplegar i aplicar aquesta Llei, i la darrera determina l’entrada en vigor d’aquesta mateixa Llei.

Elecció de Josep Maria Codony

El Ple del Parlament també ha elegit avui dimecres Josep Maria Codony i Oliver, amb motiu de la renúncia al càrrec de Pedro orfila i Carrreras, nou membre del Consell de Direcció d'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per 40 vots a favor, 4 vots en blanc i dos nuls.

Més informació ...